Krav på registrerade annonsdatabaser

Vägen till förbättrad upphandlingsstatistik är att tappa annonsdatabaserna på uppgifter. De företag som driver databaserna registreras och blir skyldiga att löpande lämna denna information till Upphandlingsmyndigheten.

Alla är överens om behovet av bättre upphandlingsstatistik för att bland annat öka kunskap och insyn samt stärka den strategiska styrningen. I en färsk promemoria föreslår Finansdepartementet att denna statistik i första hand ska tas fram via uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar.

Till skillnad från i många andra länder, där det finns en offentligt ägd databas, är upphandlingsannonser en konkurrensutsatt marknad i Sverige. I förslaget till ny författning poängteras att det inte – i alla fall inte för stunden – är aktuellt att ändra på detta faktum.

Däremot ska de företag som erbjuder annonstjänster göras skyldiga att löpande överlämna statistik. I syfte att säkra uppgifternas tillförlitlighet ska företagen registreras hos Konkurrensverket. För upphandlaren blir samtidigt annons i en registrerad databas ett måste.

För att få bli registrerad ska det företag som driver annonsdatabasen vara lämpligt. Det ska också gå att anta att företaget kommer att fullgöra sina skyldigheter. Databasen ska dessutom uppfylla vissa krav när det kommer till teknisk prestanda, funktionalitet, servicenivå och tillgänglighet.

Upphandlingsmyndigheten ska enligt lagförslaget bli statistikmyndighet. Hit ska de som driver registrerade annonsdatabaser löpande lämna obearbetade uppgifter om såväl direktivstyrda som icke direktivstyrda annonser.

Myndigheten, som får ansvar för att sammanställa och sprida statistiken, kommer även att kunna komplettera med uppgifter från andra håll. Exempelvis ska uppgifter om överprövningar hämtas från Domstolsverket.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Statistiken ska tillgängliggöras som öppna data, vilket är en skillnad från idag då privata aktörer tar betalt för denna typ av kunskap.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *