Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi ser avtalssamverkan som klok pusselbit. Foto: Anders Löwdin.

Snart lättare att upphandla tillsammans

Det behöver bli enklare för kommuner att samarbeta framöver. En färsk utredning föreslår därför bland annat lättnader i den så kallade lokaliseringsprincip som tidigare försvårat vissa samverkansprojekt.

IKEA

Kommunernas rätt till avtalssamverkan inom områden som till exempel välfärds- och servicetjänster såsom avfall samt vatten och avlopp har utretts. Enligt det färska förslaget i kommunutredningens delbetänkande ska en generell möjlighet till avtalssamverkan införas från och med den 1 juli 2018.

− Det är viktigt att staten ger kommuner och landsting goda möjligheter att samarbeta med varandra och där kan avtalssamverkan vara en viktig pusselbit, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Detta innebär att en kommun, eller ett landsting, får träffa avtal om att dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting. Den så kallade lokaliseringsprincipen, som förbjuder en kommun att rikta sig till andra än sina egna medlemmar med sin verksamhet, har tidigare satt hinder i vägen för olika samprojekt.

Möjligheten att delegera beslutanderätt till anställda i andra kommuner likställs med möjligheten att delegera beslutanderätt inom den egna kommunen. Ärenden av principiell karaktär och av större vikt får dock inte delegeras till anställda i andra kommuner.

Enligt utredningen finns det en rad undantag från upphandlingsskyldigheten som möjliggör kommunal avtalssamverkan utan konkurrensutsättning. Mot den bakgrunden behövs vägledning, något som Upphandlingsmyndigheten får sköta i samarbete med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting.

Utredningen har kommit fram till att möjligheten till avtalssamverkan inte ska begränsas till sådana tjänster som är att beteckna som offentliga tjänster enligt upphandlingslagstiftningen. Regler kring hur samverkansavtalen ingås, och vad de bör innehålla, anses inte heller nödvändiga.

Förslaget innebär inte att kommuner kan utföra uppgifter som landstingen ansvarar. Landstingen kan heller inte överta ansvar från kommunerna.

Kommitténs förslag kommer nu att skickas på remiss.


P2P före årsskiftet

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *