Cristina Gonzales Pons
Cristina Gonzales Pons. Foto: Sauman Ng Jonasson.

Samma firma, nu som underleverantör

Konkurrensverket har stämt Huge Bostäder för att ha ”överhandlat” på ett avtal. Det kommunala fastighetsbolaget fortsätter att använda samma rörfirma, nu som underleverantör på ett annat ramavtal.

I april krävde Konkurrensverket Huddinge kommuns fastighetsbolag Huge Bostäder på 220 000 kronor i upphandlingsböter. Bedömningen är att man på ett felaktigt sätt använt ett befintligt ramavtal för att anlita ett vvs-företag för att dra om vattenledningar i flera av bolagets fastigheter på Klockarvägen.

Nu är samma entreprenör igång med nya etapper i samma bostadsområde.

– Rörarbeten i övriga hus görs av en annan entreprenör via ett annat ramavtal, säger Cristina Gonzalez Pons, kommunikationschef vid Huge Bostäder.

Avropet sker på ett ramavtal om byggentreprenadtjänster som Huge Fastigheter slutit med företaget Metrolit.

– Den här entreprenören eller partnern väljer i sin tur själv de underleverantörer som de anser att arbetet kräver. Stockholm Rörexpress har blivit anlitade av ramavtalspartnern.

Varje hus är ett eget projekt med ett avrop till entreprenören på cirka tre miljoner kronor. Uppdragets storlek bevisas av de många underentreprenörerna.

Upphandlingen, där Metrolit rangordandes som etta, gjordes år 2016. Det tvååriga avtalet gick ut i fjol, men har förlängts med oförändrade villkor fram till december. Mellan upphandling och förlängning har Huge Fastigheter upplösts. Två andra bolag, Huge Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter, har tagit över tillgångar och skulder.

Anledningen till det mycket omfattande vvs-arbetet är byggfusk. Ledningsdragningen i de sammanlagt sex punkthusen som har 171 lägenheter har gjorts på ett olämpligt sätt. Rören har heller inte isolerats i tillräcklig grad.

För de boende har detta inneburit övertempererade trapphus och lägenheter. De stora värmeförlusterna är dessutom negativa ur energi- och miljösynpunkt.

För att ta reda på varför denna ledningslösning valdes har kommunens revisorer bett KPMG att granska hela upphandlings- och byggprocessen. Utredningen har också syftat till att skapa klarhet kring fasadkonstruktionen.

Fastigheternas fasader innehåller, stick i stäv mot vad Huge uppgett för såväl boende som brandskyddsmyndigheter, tio centimeter cellplast bakom puts och mineralull.

Fast så mycket klokare blir vi inte. Revisorerna sammanfattar sin rapport med att ”ett genomgående tema i denna granskning är att dokumentation delvis saknas”. Det har i sin tur inneburit stora svårigheter att i efterhand förstå hur byggherren löpande säkerställt att ställda krav uppfyllts.

Att så pass många dokument kring bygget saknas beskrivs av revisorerna som anmärkningsvärt. Det handlar om allmänna handlingar ”som borde ha bevarats eftersom det saknas formellt stöd för att gallra bort dem”.

Enligt den bedömning som KPMG gör kring Huges upphandling i Konkurrensverkets bötesärende är den korrekt genomförd. Däremot anses avropen vara i strid med LOU.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *