Hur hård kan jag vara vid hävning?

Fråga, svar Hur får och hur bör jag formulera villkoren för att häva ett avtal, frågar en läsare. Joakim Lavér svarar.

Fråga: Hur tuff kan avtalstexten vara när det gäller uppsägning av avtalet. Får man ha krav på att leverantören ska fullgöra sina åtagande? Bör man ge leverantören någon form av varning först?

Joakim Lavér svarar: Den upphandlande myndigheten eller enheten har stora möjligheter att i avtalet ställa krav på att leverantören ska fullgöra sina åtaganden med risk för att avtalet annars sägs upp i förtid. Kravställande måste ske med iakttagande av proportionalitetsprincipen. Det innebär att ett krav inte ska vara mer ingripande än vad som krävs för att uppnå syftet med kravet. Uttryckt på ett annat sätt ska det finnas balans mellan kravet och dess syfte.

Med alltför stränga avtalsvillkor finns risken att ingen lämnar anbud.

Om det som upphandlas är av stor betydelse kan det motivera strängare krav på leverantören. En upphandlare har stora möjligheter att ställa stränga villkor utan att en domstol skulle komma fram till att proportionalitetsprincipen har trätts för när. Samtidigt bör man hålla i minnet att alltför stränga avtalsvillkor riskerar att leda till att få, eller inga, leverantörer deltar i upphandlingen, eller att det offererade priset blir högt i de anbud som kommer in.

Det finns också risk för att seriösa leverantörer avstår från att lämna anbud på grund av de stränga kraven, medan mindre nogräknade leverantörer deltar i upphandlingen utan att ta kraven på allvar och därmed riskerar att senare brista i fullgörandet av sina åtaganden. Det gäller att hitta en balans mellan å ena sidan den upphandlande myndighetens behov av det som upphandlas och å andra sidan vad som är rimligt att kräva av leverantören.

Ett sätt att ge leverantören en varning innan avtalet sägs upp är ta in en bestämmelse i avtalet som ger leverantören en chans att vidta rättelse inom en viss tid, till exempel 30 dagar, efter att leverantören brister har påtalats. Om rättelse inte sker, eller om rättelse av något skäl inte är möjlig, har den upphandlande myndigheten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Om du bör ta med en bestämmelse av detta slag i avtalet eller inte beror på de kommersiella överväganden som görs i samband med upphandlingen. Två faktorer som bör beaktas är behovet och intresset att kunna ta sig ur avtalet i förtid i förhållande till de olägenheter som en förtida uppsägning skulle kunna medföra.

Joakim Lavér - få din fråga besvarad
Skickar
Joakim Lavér
Joakim Lavér

Om Joakim Lavér

Advokat och partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Ansvarig för Hannes Snellmans upphandlings­verksamhet i Stockholm. Har arbetat med upphandlingsfrågor allt sedan Sveriges EU-inträde och biträder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i tvister och med upphandlingsrättslig rådgivning. Tycker om utmaningar och sätter alltid klientens intresse i främsta rummet. Stolt pappa till tre barn. Spelar gärna golf och gillar att gå på fotboll och hockey.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *