Så borde leverantörerna kontrolleras

Ett av syftena med nya LOU är att effektivisera och förenkla offentlig upphandling. I åtminstone ett avseende har lagstiftarna misslyckats. De nya reglerna om kontroll av leverantörer, särskilt kravet på utdrag från belastningsregistret, vållar huvudbry för både upphandlare och leverantörer. Vi har ett förslag på en bättre lösning.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

I LOU framgår att den leverantör som den upphandlande myndigheten avser att tilldela kontrakt ska, på upphandlande myndighets begäran, lämna kompletterande dokument för att styrka att kraven i upphandlingen uppfylls (15 kap. 4 § st. 1 LOU). Det kompletterande dokument som är problematiskt för svenska leverantörer är utdrag ur belastningsregistret eftersom det inte finns något utdrag som omfattar bara de brott som är aktuella för uteslutningsgrunderna i LOU.

Enligt nuvarande regler för belastningsregister är det endast möjligt att begära ut utdrag för sig själv. Dessutom är det olämpligt ur ett integritetsperspektiv att kräva att en företrädare för en leverantör ska inkomma med belastningsregisterutdrag eftersom utdraget kan visa känsliga uppgifter om personen som inte är relevanta för upphandlingen.

Kretsen av personer som ska uppvisa registerutdrag är inte heller klart definierad. För ett bolag i en större koncern kan kretsen av personer som ska lämna utdrag bli mycket stor. Det finns bolag där begreppet ”behörig företrädare” omfattar mer än 100 personer. Därför är det viktigt att det genom rättstillämpningen förtydligas vilka personer som omfattas av skyldigheten att uppvisa belastningsregisterutdrag.

Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten har publicerat ett gemensamt uttalande där upphandlare uppmanas att inte kräva utdrag från belastningsregistret. Istället ska leverantören inkomma med en sanningsförsäkran för att styrka att uteslutningsgrunderna i LOU inte föreligger.

Ett bättre alternativ vore en modell likt SKV4820, som används för att styrka att leverantören har betalat sina skatter. Upphandlaren skulle kunna skicka en begäran till Polismyndigheten som besvarar om leverantören och dess företrädare har dömts för brott enligt de aktuella uteslutningsgrunderna i LOU eller ej. Till skillnad från sanningsförsäkran innebär det att leverantören och dennes företrädares lämplighet kontrolleras av en oberoende part. För att denna lösning ska kunna genomföras måste bestämmelserna om utdrag från belastningsregistret ändras. Det bör ske så snart som möjligt för att reglerna om uppvisande av belastningsregisterutdrag inte ska bli en papperstiger.

Det är viktigt att upphandlande myndigheter på ett effektivt sätt kontrollerar leverantörer de tecknar avtal med. Men vi vill avråda upphandlande myndigheter från att kräva att anbudsgivare ska inkomma med utdrag från belastningsregistret, så länge det saknas en användbar modell för kravet. Om kravet ändå ställs i förfrågningsunderlaget rekommenderas anbudsgivarna att under tiden för frågor och svar fråga hur upphandlande myndighet tänker hantera kontrollen av belastningsregisterutdrag. Detta för att säkerställa att man som anbudsgivare är införstådd med förutsättningarna för kontrollen och att kraven kan uppfyllas.

Ida-Maria Andersson
Elvis Hajdarevic

Ida-Maria Andersson
Ida-Maria Andersson

Jurist och tidigare anbuds­konsult på Tenders Sverige AB.  Ida-Maria Andersson har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet och är särskilt intresserad av offentlig upphandling på grund av att området innefattar en mix av juridik, ekonomi och affärsmässighet. Ägnar fritiden åt styrketräning samt åt vänner och familj.

Praxisdagen
Ida-Maria Andersson

Om Ida-Maria Andersson

Jurist och tidigare anbuds­konsult på Tenders Sverige AB.  Ida-Maria Andersson har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet och är särskilt intresserad av offentlig upphandling på grund av att området innefattar en mix av juridik, ekonomi och affärsmässighet. Ägnar fritiden åt styrketräning samt åt vänner och familj.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *