Räcker det att förlänga anbudstiden?

Vad gäller om förutsättningarna ändras väsentligt under anbudstiden? I nya LOU står det bara att anbudstiden ska förlängas. I gamla LOU skulle upphandlingen annonseras på nytt. Är det fullt så enkelt? Ida-Maria Andersson och kollegan Caroline Haag reder ut begreppen.

Enligt LOU från 2007 gällde att om en väsentlig förändring gjordes av upphandlingsdokumenten skulle det medföra att upphandlingen avbryts och annonseras om. I och med den nya lagstiftningen från 1 januari 2017 gäller, vid väsentliga förändringar av upphandlingsdokumenten, istället att tiden för anbudsgivarna att inkomma med sina anbud ska förlängas. Vad blir effekten av denna förändring?

För att bäst besvara den frågan behöver skälen till formuleringen i den gamla lagstiftningen från 2007 undersökas. En potentiell leverantör läser vid annonseringstillfället igenom upphandlingsdokumenten och kontrollerar sitt företag mot de uppställda kraven i upphandlingsdokumenten. Om leverantören inte kan uppfylla ett eller flera krav kan leverantören välja att lägga upphandlingen åt sidan och se sig om efter andra affärsmöjligheter. Om dessa tas bort har förutsättningarna att delta i upphandlingen förändrats väsentligt för den leverantören som nu skulle kunnat delta i upphandlingen. Därför var i gamla LOU upphandlande myndigheter skyldiga att avbryta och annonsera upphandlingen på nytt vid väsentliga förändringar i upphandlingsdokumenten.

Enligt nuvarande reglering finns inte längre en allmän skyldighet att avbryta upphandlingen och annonsera om den. Istället ska anbudstiden förlängas vid väsentliga förändringar av upphandlingsdokumenten. Men är det hela sanningen?

Av nya LOU följer att om det under tiden för frågor och svar framkommer synpunkter som föranleder ändringar i upphandlingsdokumenten och ändringarna är väsentliga ska anbudstiden förlängas. Anbudstiden ska även förlängas om en fråga ställts i god tid men svaret inte lämnats senast sex dagar före sista dag för anbud.

Betyder det att upphandlingar numer aldrig behöver annonseras om på grund av väsentliga förändringar utan att det alltid räcker att förlänga anbudsfristen? Lagtexten kan ge den uppfattningen. I propositionen till nya LOU kan dock utläsas att det är skillnad på väsentliga förändringar och väsentliga förändringar. Det finns väsentliga förändringar som ska föranleda att upphandlaren förlänger anbudstiden. Utöver det finns så pass väsentliga förändringar att det inte räcker att förlänga anbudstiden utan där det precis som tidigare krävs att upphandlingen annonseras på nytt.

Problemet blir att dra gränsen mellan väsentliga ändringar som innebär att tidsfristen ska förlängas och så pass väsentliga förändringar att upphandlingen måste annonsers på nytt. Denna gränsdragning avgörs genom proportionalitetsprincipen. I skälen i nya LOU-direktivet betonas att ändringar inte får vara så pass väsentliga att de skulle medföra att andra anbudssökande kan kvalificeras i upphandlingen eller att ytterligare deltagare skulle kunna anmäla sig till upphandlingsförfarandet och delta. Det kan vara kvalificeringskrav som kreditvärdighet, omsättning eller personalkapacitet. Om sådana krav ändras är det inte tillräckligt att anbudstiden förlängs. Här måste upphandlingen annonseras på nytt. Däremot anförs att ändringar i tekniska specifikationer kan motivera en förlängd tidsfristen och att upphandlingen inte behöver annonsers på nytt.

Sammanfattningsvis kvarstår i vissa fall skyldigheten att annonsera upphandlingen på nytt vid väsentliga förändringar. Det gäller för upphandlaren att noga analysera hur ändringen påverkar förutsättningarna för samtliga potentiella anbudsgivare. Upphandlaren som är osäker och inte vill riskera en överprövning tar det säkra före det osäkra och annonserar upphandlingen på nytt vid sådana förändringar.

Anser upphandlaren att det räcker att förlänga anbudstiden ska förlängningen stå i proportion till informationens eller ändringens vikt. Vi vill också uppmana leverantörer att ställa frågor om upphandlingen i god tid och vara uppmärksamma på ändringar i upphandlingsdokumenten. Detta för att eventuellt påtala att förlängning av anbudstiden är på sin plats eller att upphandlingen rent av borde annonseras på nytt.

Ida-Maria Andersson
Caroline Haag

Ida-Maria Andersson
Ida-Maria Andersson

Om Ida-Maria Andersson

Jurist och tidigare anbuds­konsult på Tenders Sverige AB.  Ida-Maria Andersson har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet och är särskilt intresserad av offentlig upphandling på grund av att området innefattar en mix av juridik, ekonomi och affärsmässighet. Ägnar fritiden åt styrketräning samt åt vänner och familj.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

4 reaktioner på ”Räcker det att förlänga anbudstiden?

 1. Funderar om det inte är lite annaerlunda idagsläget? Då man annonserar elektroniskt/digitalt så får väl alla som en gång har varit inne och titta, samtliga mail som går ut angående den aktuella upphandlingen. Är det en väsentlig förändring som gör att de kan svara på upphandlingen och tidsfristen har förlängt så borde det vara korrekt?

  Eller gör jag det lite för enkelt?

 2. Rättsläget är inte alls lika klart som artikelförfattaren verkar göra gällande.

  Av skälet (skäl 81) i LOU-direktivet som artikelförfattaren hänvisar till framgår endast vad som gäller väsentliga ändringar vid selektivt förfarande, därav ordet anbuddssökande i skälet. Anbuddsökande förekommer nämligen endast i selektivt förfarande. Det måste antas att ändringarna som syftas på sker i det andra steget av ett sånt förfarande.

  Av propositionen till nya LOU (sida 1064) framgår det att vid så väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten att upphandlingens art ändras, måste upphandlingen göras om. Om regerings skrivning är en feltolkning av ovan hänvisade direktivskäl låter jag vara osagt.

 3. Apropå ändringar i tekniska specifikationer och några dagars förlängd anbudstid: Om dom tekniska specifikationerna är uppdelade enligt en leverantörs specifikation men inte den andre? För att exemplifiera; i anbudsformuläret för en kontorsstol är dynan specificerad som en position och sitsen som en annan. Som leverantör av en komplett sammansatt sits inkl dynfunktion tvingas man då sätta noll i en kolumn av det låsta excelbladet. Är inte det skäl att börja om?

 4. När det sker en väsentlig ändring i tekniska specifikationer kl 9.15 allra sista anbudsdag. Och tiden förlängs med 3 dagar samtidigt. Borde inte upphandlingen tas om?
  Den upphandlande kommunen hävdar i detta fallet att man förlängt för en av två anbudsgivares skull. Den anbudsgivaren hade redan förberett anbud som skulle uppfylla kraven. Den tekniska förändringen,borttaget krav, medgav dock att den andre anbudsgivaren kunde uppfylla dom förenklade kraven med nollbud på vissa artiklar. Svårt att inte misstänka oegentligheter här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *