Påbörjad upphandling påverkas inte

Vad gäller egentligen för upphandlingar som påbörjas, men inte hunnit avslutas, före det att de nya upphandlingslagarna träder i kraft den 1 april 2016? Frågan ställdes i samband med Inköpsrådets första konferens, Allt om nya LOU och LUF, och besvaras här av Joakim Lavér.

Fråga från besökare vid Inköpsrådets konferens Allt om nya LOU och LUF: Antag att regeringens tidplan håller och att de nya upphandlingslagarna träder i kraft den 1 april 2016 som planerat. Hur påverkar i så fall detta redan påbörjade upphandlingar där själva processen går över ikraftträdandet?

Vad gäller egentligen om jag exempelvis skickar ut ett förfrågningsunderlag den 31 mars eller tidigare?

Joakim Lavér svarar: När de nya lagarna – lagarna om offentlig upphandling (LOU), om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och om upphandling av koncessioner (LUK) – träder i kraft föreslås det i lagrådsremissen att äldre bestämmelser ska gälla för upphandlingar som påbörjats före ikraftträdandet av lagarna.

Om vi utgår från att lagarna träder i kraft den 1 april 2016 innebär detta att en upphandling som exempelvis påbörjats i mars 2016 ska följa de bestämmelser som gällde då. Idag finns det ingen lag som reglerar upphandling av tjänstekoncessioner. Det innebär att LUK endast kommer att bli tillämplig på sådana upphandlingar som påbörjats efter ikraftträdandet av lagen.

Så till frågan om när en upphandling av ett kontrakt eller en tjänstekoncession har påbörjats.

Det anses att ett upphandlingsförfarande har påbörjats när den upphandlande myndigheten eller enheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och detta beslut kommit till kännedom utåt genom att myndigheten eller enheten tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslutet avser. Detta följer av HFD 2013 ref. 31 och av EU-domstolens dom Stadt Halle och RPL Lochau, C-26/03, EU:C:2005:5.

Vidare kan nämnas att det föreslås införas bestämmelser om undantag för interna kontrakt mellan myndigheter. För sådana kontrakt föreslås att de nya reglerna ska tillämpas, även om kontraktet har slutits före ikraftträdandet av lagarna.

Svaret på frågeställarens fråga – om ett förfrågningsunderlag skickas ut den 31 mars 2016 eller tidigare och lagen träder ikraft den 1 april 2016 – är alltså att de nuvarande reglerna fullt ut ska tillämpas på den upphandlingen. Detta förutsatt att upphandlingen inte gäller ett internt kontrakt.

Joakim Lavér

Om Joakim Lavér

Advokat och partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Ansvarig för Hannes Snellmans upphandlings­verksamhet i Stockholm. Har arbetat med upphandlingsfrågor allt sedan Sveriges EU-inträde och biträder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i tvister och med upphandlingsrättslig rådgivning. Tycker om utmaningar och sätter alltid klientens intresse i främsta rummet. Stolt pappa till tre barn. Spelar gärna golf och gillar att gå på fotboll och hockey.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *