Umeå stadshus
Fel i stadshuset. Foto: Tina Jonsson.

JO-kritik för sammanblandade roller

Justitieombudsmannen kritiserar Umeå kommun i ett upphandlingsärende. Att lämna ut allmänna handlingar är myndighetsutövning och att låta ett juridiskt ombud medverka i den processen strider enligt beslutet mot regeringsformen och kommunallagen.

En av Umeå kommuns ramavtalade leverantörer bad att få kopior på beställningsunderlag för vissa fakturor och mejl. Kommunen lät ett av sina juridiska ombud hantera kommunikationen i utlämnandeärendena.

För det får kommunstyrelsen JO-kritik. I beslutet konstateras att ombudets medverkan i handläggningen av utlämnandeärendena står i strid med regeringsformens och kommunallagens krav på lagstöd för överlämnande av förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning till enskild.

Det var i september 2015 som Umeå kommun ingick ramavtal om upphandling av glasreparationer med Glasmästeriet. Avtalet till trots kände sig företaget bortvalt när beställningar gjordes.

I december 2016 vände sig Glasmästeriet till tingsrätten och yrkade skadestånd för avtalsbrott. Detta eftersom kommunen inhandlat tjänster som omfattades av ramavtalet av ett annat företag.

Medan rättegången pågick begärde företaget att få ta del av beställningsunderlag för vissa fakturor och ett stort antal mejl. Kommunen tog i detta hjälp av den advokatbyrå som anlitats för tvisten.

Till sitt försvar har kommunstyrelsen bland annat anfört att beställningsunderlagets eventuella påverkan på utgången i tvisten behövde bedömas. Enligt JO visar detta resonemang, liksom att man använde sig av ett ombud i frågan om utlämnande av handlingar, att kommunen inte har skilt på sina olika roller.

Att vara motpart till bolaget i en pågående rättegång är en annan sak än att vara myndighet med ansvar för att pröva bolagets begäran i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

JO konstaterar att det inte finns något stöd för att sekretessbelägga uppgifter av det slag som finns i beställningsunderlagen med hänvisning till att det kan påverka utgången i en tvist som myndigheten är part i.

Beställningsunderlaget lämnades ut efter drygt två månader. Besked om mejlen hade, ett drygt år efter begäran, inte lämnats, men lär nu vara på väg till företagaren. Själva rättsprocessen då? Den slutade med en förlikning.

Utöver kritiken för utomståendes inblandning i utlämningen av handlingarna klandras två tjänstemän vid kommunen. De har allvarligt åsidosatt tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *