Dialog som krav i upphandlingspolicyn

Göteborgs stad är på väg att införa en ny upphandlingspolicy. I den ställs bland annat krav på leverantörsdialog.

Kommentus metodhandboken

Göteborgs stads upphandlingspolicy är under omarbetning. Kommunfullmäktige vill komplettera stadsledningskontorets förslag med en strategi för kontinuerlig dialog med leverantörerna på marknaden.

Policyn är nu på väg att kompletteras med en ny punkt som ställer krav på dialog. Det slås fast att leverantörerna ska inkluderas i inköpsprocessen i syfte att skapa förståelse för stadens behov, krav och beslut.

Exakt hur dialogen rent praktiskt ska genomföras specificeras däremot inte närmare. Detta eftersom den kan variera från olika branscher och situationer. Dialog behöver inte genomföras om den uppenbart inte behövs, exempelvis vid ett standardbetonat ramavtalsavrop.

Även de bakomliggande riktlinjerna justeras. Nya skrivningar klargör syftet med dialogen samtidigt som en konsekvensanalys ska göras i samband med att man ställer sociala och miljömässiga krav. I den analysen ingår en bedömning av hur kraven påverkar små och medelstoras företags möjligheter att lägga anbud.

De kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna av dialogkravet beskrivs som svåra att beräkna. Dialog och återkoppling till anbudsgivarna väntas medföra ökade administrativa kostnader. Samtidigt kan proceduren medföra minskat antal överprövningar, vilket i så fall medför en viss kostnadsbesparing och en snabbare inköpsprocess.

På längre sikt bedöms det som möjligt att dialogen medför fler anbudsgivare per upphandling. En förbättrad inköpsprocess genom ett utökat utbyte mellan staden och dess leverantörer kommer sannolikt att innebära kostnadsbesparingar.

Den nya policyskrivningen kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges möte den 20 april 2016. Enligt den preliminära föredragningslistan kommer även frågan om överföring av Upphandlingsbolaget till nämnden för intraservice upp vid samma möte.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *