Dags för ny svensk förvaltningslag

En ny svensk förvaltningslag håller på att införas. Lagrådsremissen innehåller bestämmelser som tangerar upphandling inom bland annat offentlighetsprincip och dokumentationsplikt.


Regeringen är i färd med att införa en ny förvaltningslag. I förslaget, som just har lämnats till lagrådet, slås fast att myndigheter i sin verksamhet ska vara sakliga och opartiska.

– Den nya lagen har ett tydligt medborgarperspektiv, betonar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Även om lagen primärt reglerar kontakterna mellan myndigheter och enskilda kan föreslagen dokumentationsplikt få bäring på upphandling. Det slås fast att alla uppgifter som kan ha betydelse för ett beslut ska dokumenteras. En myndighet som får uppgifter på något annat sätt än genom en handling ska snarast dokumentera dem, om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet.

Det finns även en definition av när en handling ska anses ha nått en myndighet. Så här lyder den formuleringen:

Om en handling genom en postförsändelse eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen har nått en myndighet eller behörig befattningshavare en viss dag, ska handlingen dock anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag, om det inte framstår som osannolikt att handlingen eller avin redan den föregående arbetsdagen skilts av för myndigheten på ett postkontor. En handling som finns i en myndighets postlåda när myndigheten tömmer den första gången en viss dag ska anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag.

En möjlig krock med upphandlingslagstiftningen kan skönjas. Det handlar om att den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Denna rätt gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.

Bestämmelserna om rätten att ta del av uppgifter och om myndigheternas skyldighet att kommunicera handlingar i ärendet gäller dock inte vid upphandling. Upphandling bedöms nämligen inte vara myndighetsutövning mot någon enskild.

Att enskilda ber att få ut offentliga handlingar såsom upphandlingsdokument är däremot inte ovanligt. I dessa och andra sammanhang slås fast att myndigheter ska se till att kontakterna blir smidiga och enkla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *