”Beloppsgränsen är orimligt låg”

Lena Micko

SKL:s Lena Micko vill se en högre gräns för direktupphandling enligt LUK. Foto: Rickard L. Eriksson.

Finansdepartementets förslag till kompletterande bestämmelser om upphandling bemöts på det hela taget positivt. Klagomål framförs dock från exempelvis SKL på en alltför låg direktupphandlingsgräns för koncessioner.


Synpunkterna på finansdepartementets förslag till kompletterande bestämmelser om upphandling har börjat trilla in. Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner & Landsting, SKL, anser att de föreslagna bestämmelserna i huvudsak är bra.

Upphandlingsmyndigheten pekar i sitt yttrande på vikten av en ”röd tråd” i form av enhetlighet i upphandlingslagstiftningen. Myndigheten välkomnar därför att motsvarande regler om direktupphandling som finns i LOU och LUF även införs i LUK.

Till förslagen i departementspromemorian hör att det i den nya lagen om upphandling av koncessioner införs bestämmelser om direktupphandling, formulerat som ett undantag från skyldighet att förhandsannonsera upphandlingen. Upphandlingsmyndigheten och SKL är överens om att den föreslagna beloppsgränsen för direktupphandling enligt LUK är onödigt lågt ställd.

SKL betonar i sitt svar att den föreslagna beloppsgränsen på 5 procent av tröskelvärdet för LUK (cirka 2,4 miljoner kronor) är mindre än hälften så hög som i Norge och Finland. Rimligare vore tio procent är åsikten.

Upphandlingsmyndigheten tillstyrker förslaget att en upphandlande myndighet eller enhet som inte omfattas av offentlighetsprincipen ska lämna ut en kopia av det kontrakt som har tilldelats till den som begär det. SKL skulle vilja se en djupare analys av hur material med uppgifter av försvars- och säkerhetsintresse ska skyddas.

Föreslagen instansordning ifrågasätts. Sekretessmål överklagas idag till kammarrätten och att i mål som rör tillgång till kontrakt ska överklagas till förvaltningsrätten bedöms kunna leda till förvirring.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *