Magnus Höij
Magnus Höij uppskattar tydliga riktlinjer. Foto: Almega.

Vill helst inte mäkla konsulter

Innovationsföretagen oroas över att allt fler offentliga konsultupphandlingar kanaliseras via mäklare. Dålig insyn öppnar för särbehandling av godtyckligt utvalda konsulter.

Offentlig sektor upphandlar i ökad utsträckning konsulter via mellanhänder. Inköpen från konsultmäklare har ökat från en miljard kronor år 2013 till 4,6 miljarder kronor sex år senare. Statistiken avser dessutom endast inköp från företag med konsultmäkleri som huvudnäring, vilket innebär att beloppen sannolikt är än större.

Enligt Innovationsföretagens kartläggning hade 484 aktörer inom offentlig sektor utgifter till konsultmäklare under år 2018. Den största leverantören har ökat sin omsättning från offentlig sektor från 270 miljoner kronor till 1,9 miljarder kronor.

Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen, noterar att konsultmäklare används i allt större utsträckning av allt fler offentliga beställare.

– Detta trots att upplägget med konsultmäklare kan vara djupt problematiskt och många gånger riskerar att passera gränserna för vad som är lagligt.

Innovationsföretagen oroas över att mellanhänder kan försvåra en transparent upphandlingsprocess. Genom att låta en mäklare teckna avtal med konsulterna tillsätts uppdragen utan insyn och hänsyn till gällande upphandlingslagar.

Nu skickas bollen till Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Åsikten är att dessa frågor måste tas på allvar. Innovationsföretagen kräver tydligare riktlinjer som pekar på var gränsen går för det lagliga när det gäller offentlig upphandling och konsultmäklare.

Upphandlande enheter uppmanas att se över sina rutiner vid upphandling. Detta för att säkerställa att man håller sig inom lagens ramar och har en långsiktigt hållbar strategi för de upphandlingar, uppdrag och projekt som berörs.

– Att lagar och regler efterlevs blir därmed av synnerlig vikt för att skapa förutsättningar för sund konkurrens och hållbar samhällsutveckling, konstaterar Helena Dahlberg, förbundsjurist vid Innovationsföretagen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

4 thoughts on “Vill helst inte mäkla konsulter

  1. Att hela upphandlingsprocessen sker i det dolda när avropsdokument inte är offentliga vid nyttjande av mäklartjänster leder i många fall till jäv och korruption. Märkligt att rättsvårdande myndigheter inte sätter stopp för verksamheten.

  2. En av de största vinsterna med att använda konsultmäklare är att vi som myndighet når en större del av marknaden. Traditionella ramavtal för konsulttjänster begränsar utbudet av konsulter och de allra vassaste specialisterna är ofta egenföretagare som varken har tid, intresse eller ens möjlighet att vara med på ett sådant ramavtal.

    På vår myndighet har vi löst det på ett i mitt tycke elegant sätt, vi har ett ramavtal med tre leverantörer så att vi i varje avrop får en konkurrenssituation. Ramavtalet tilldelades heller inte på pris utan på kvalitet, bland annat fick anbudsgivarna beskriva hur de arbetar med att nå så stor del av marknaden som möjligt.

    Både vi och de tilldelade leverantörerna är väldigt nöjda med hur det här ramavtalet fungerar.

    1. Staffan, naturligtvis går det att nyttja mäklartjänster på ett sätt som är lämpligt utifrån lagkrav och som upplevs korrekt av såväl leverantör som beställare. Samtidigt ser vi hur det många gånger sker riggade avrop på ett sätt som är skrämmande. Exempelvis har många myndigheter lagt ut avrop av konsulter på en projektledare som i sin tur är konsult. Mellan dessa olika konsulter finns ofta tidigare affärsrelationer som gör att avropen inte sker på ett objektivt sätt. Att begagna sig av mäklartjänster minskar insynen och medför en kraftigt ökad risk för jäv och korruption.

  3. Jag delar samma uppfattning från egen erfarenhet – konsultförmedling som den praktiseras bryter i stort sätt mot samtliga upphandlingsregler och principer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *