Beloppsgräns för dokumentationsplikt

Dokumentationsplikt från första kronan vid direktupphandlade koncessioner? Kammarrätten i Stockholm tycker inte att det är helt nödvändigt.


Finansdepartementet vill i förslaget Kompletterande bestämmelser om upphandling bland annat införa regler för direktupphandling av koncessioner. Genomförandeutredningen har visserligen bedömt behovet av sådana bestämmelser som begränsat, men fördelen är att de olika upphandlingslagarna på detta sätt mer liknar varandra.

Kammarrätten i Stockholm, som besvarat remissen, håller med om fördelarna med att LUK i stor utsträckning följer samma struktur som LOU och LUF.

Därför förvånas rätten över förslaget på dokumentationsplikt i promemorian – som i LUK ska gälla redan från första kronan. Detta till skillnad från LOU och LUF där denna plikt inte gäller upphandlingar vars värde understiger 100 000 kronor.

Kammarrätten anser att man eventuellt ytterligare bör överväga om det ska införas en beloppsgräns för dokumentationsplikten. Varför det föreslås en annan lösning för koncessioner jämfört med vad som gäller enligt LOU och LUF motiveras inte närmare i promemorian.

Bestämmelserna om tillgång till kontrakt bör enligt domstolen införas i upphandlingslagarna för att uppfylla gemenskapsrättens krav. Kammarrätten anser i likhet med vad som anförs i promemorian att dessa regler, för att inte riskera att bli verkningslösa, behöver kompletteras med föreskrifter om rätt till domstolsprövning.

Lite oväntat, och tvärt emot en del andra remissinstanser som till exempel Sveriges Kommuner & Landsting, tycker kammarrätten att förvaltningsrätterna är en lämplig första instans för denna typ av sekretessöverklaganden. Bedömningen är att antalet prövningar kommer att bli litet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *