Ragnar Lindholm
Ragnar Lindholm ser stora problem med ny EU-tjänst. Foto: Primona.

Smart EU-tjänst med skönhetsfel

Målsättningen med European Single Procurement Document, ESPD, är att underlätta deltagande i gränsöverskridande upphandlingar. Fast brister i översättningen medför risk för missuppfattningar.

Första gången i EU:s historia är en lag kopplad till ett formulär. Huvudsyftet med European Single Procurement Document, ESPD, är att underlätta för anbudsgivare att lämna anbud över landsgränserna inom EU.

ESPD är en egenförsäkran om företagets behörighet, finansiella ställning och kapacitet. Uppgifterna kan används som preliminärt bevis vid alla offentliga upphandlingar över EU:s tröskelvärde.

Genom ett standardiserat formulär, som finns på 24 språk, underlättas svarsgivningen. Självkvalificeringen kan skapas genom en webbtjänst. När formuläret är ifyllt kan det exporteras som en xml-fil och sparas på hårddisken för att därefter laddas upp på olika anbudsportaler.

– Det problematiska är dålig översättning som leder till inkonsekventa svarsalternativ, säger Ragnar Lindholm, marknadschef vid Primona, som utvecklar lösningar inom inköp och elektronisk handel.

En av frågorna rör betalning av skatter. I det engelska formuläret formuleras det som: ”Has the economic operator breached its obligations relating to the payment of taxes”, det vill säga “Har den ekonomiska aktören åsidosatt sina skyldigheter relaterat till betalning av skatter”.

Det normala svaret är ”No”.

I det svenska formuläret är det översatt som: ”Har den ekonomiska aktören uppfyllt alla sina skyldigheter i fråga om betalning av skatter”. Det normala svaret borde då vara ”Ja”. Det inses snart att det är fel svar, då det leder i följdfrågor om redovisning av skatteskulden i det interaktiva formuläret.

Ragnar Lindholm uppmanar myndigheter och anbudsgivare att vara uppmärksam på problemet med den felaktiga översättningen:

– ESPD bygger på att en anbudsgivare ska kunna göra en egenförsäkring i valfritt språk och att det sedan kan göras en maskinell kontroll. Det är ett ganska allvarligt fel att formuleringen för uppfyllande av ett kvalificeringskrav i ett språk borde besvaras med ett ”Nej” och i ett annat borde besvaras med ett ”Ja”.

På många av frågorna i ESPD-formuläret är det korrekta svaret för seriösa företag ett ”Nej”, till exempel på frågan om deltagande i kriminella organisationer.

I de länder som redan har börjat använda ESPD har mottagandet varit blandat. Bland annat framförs kritik om ökad administrativ börda för myndigheterna. Kritik har även riktats mot att företagsorganisationer inte fått vara med i framtagandet av dokumentet/tjänsten.

Förhoppningen är att problemet med felaktig översättning kan rätas ut snarast.

– Vi har kontaktat Upphandlingsmyndigheten och bett om vägledning hur vi ska hantera problemet i vårt upphandlingsverktyg, säger Ragnar Lindholm.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *