Norge
Norge har en hel del att fira. Foto: Nancy Bundt.

Snabbspår för överprövningar

I Norge hanteras klagomål på upphandlingar inte på ett lika decentraliserat sätt som i Sverige. Utslag från Klagenemnda for offentlige anskaffelser är visserligen inte alltid rättsligt bindande, men i gengäld går det hyfsat fort att få besked.


Norska upphandlingstvister avgörs sedan år 2003 av en central nämnd. Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Kofa, ligger i Bergen.

Den grundläggande tanken var att snabbt och effektivt kunna avgöra om en upphandling stred mot anskaffelsesregelverket eller inte. Nämnden, som har tio medlemmar utsedda av regeringen, avgör målen uteslutande på skriftlig dokumentation.

Till skillnad från våra förvaltningsrättsdomar var Kofas avgöranden inledningsvis enbart rådgivande. De var alltså inte rättsligt bindande för partnerna.

Den principen är numera delvis ändrad på så sätt att Kofas bedömningar av brott mot annonseringsplikten gjorts rättsligt bindande.

Med detta kom också rätten att utdöma böter för myndigheter som slirat på regelverket. Otillåtna direktupphandlingar kan straffas med en avgift på upp till 15 procent av kontraktsvärdet.

Vem som helst kan klaga på en otillåten direktupphandling och det är möjligt att klaga under två år från avtalsdatum. Det är inte nödvändigt att vara part. Att lämna in en ansökan kostar visserligen en tusenlapp, men den betalats tillbaka om nämnden kommer fram till att klagomålet var berättigat.

Att en klagande skulle dra tillbaka sin ansökan spelar ingen roll. Kofa kan på egen hand fortsätta att driva ärendet och kräva in straffavgift.

I och med att Kofa endast kan döma rättsligt kring otillåtna direktupphandlingar går många ärenden vidare till vanlig domstol. Det kan exempelvis handla om en leverantör som kräver ersättning för upphandlingsfel.

Just nu pågår diskussion om hur nämnden ska utvecklas framöver. Vissa tycker dagens system fungerar bra medan andra vill se en mer domstolsliknande funktion. Kofas vänner pekar bland annat på det faktum att prioriterade ärenden löses på endast ungefär två månader.

Under de femton år som gått sedan starten har klagonämnden avgjort 3 327 ärenden. I fjol avgjordes 162 ärenden. I 55 av dessa bedömdes upphandlingen vara korrekt medan 43 stred mot reglerna. 52 ärenden avvisades från handläggning och tolv drogs tillbaka.

Norsk offentlig sektor köper varje år varor och tjänster för motsvarande cirka 450 miljarder kronor.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *