Eva-Lotta Löwstedt Lundell
Eva-Lotta Löwstedt Lundell tvingas inte att ändra arbetssätt. Foto: SKL Kommentus.

SKI slipper ändra arbetssätt

TDC ansåg att SKL Kommentus Inköpscentral var otydliga med vilka som skulle använda ramavtalet och hur mycket. Kammarrätten håller inte med.

TDC får inte kammarrätten med sig i klagomålen på den upphandling som SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, gjort av datakomtjänster för organisationer och företag verksamma inom vård- och omsorgssektorn.

Enligt bolaget har skäl för att använda förhandlat förfarande inte angetts. Samtidigt ansågs väsentliga förändringar av upphandlingens underlag ha gjorts under upphandlingens gång.

Till invändningarna hörde också otydligheter kring vilka som var avropsberättigade. Teleoperatören menar att osäkerheten kring mängden och identiteten på de avropsberättigade leder till betydande svårigheter att beräkna upphandlingens värde och att utforma anbud.

SKL Kommentus vd Eva-Lotta Löwstedt Lundell välkomnar kammarrättens avslag på företagets överprövningsansökan:

– Domen innebär att Sveriges kommuner och landsting tryggt kan fortsätta att använda SKL Kommentus ramavtal. Vi vet av tidigare erfarenhet hur besvärligt det hade blivit att hantera en förlust.

Enligt domen följer SKI gällande rätt när kretsen av upphandlande myndigheterna, som får använda ramavtalen, fastställs. Kravet är att ska vara identifierade i samband med att upphandlingen annonseras.

Kammarrätten slår också fast att det inte krävs att avropsberättigade parter ska ha förpliktat sig att utnyttja ramavtalen. Det ligger i ramavtalens natur att en garanterad avropsmängd inte kan anges. SKI hade presenterade en uppskattad årsvolym för ramavtalet och en lista över Sjunet-användare, och det anser domstolen räcker.

SKL Kommentus har, oaktat utfallet i målet, påbörjat ett arbete för att ytterligare förtydliga de affärsmässiga förutsättningarna för anbudsgivarna i samband med upphandling av enskilda ramavtal.

Kammarrätten utfärdade sin dom utan att inhämta av förhandsavgörande från EU-domstolen, något som båda parter yrkande på.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *