HSN
Vinner på alla punkter. Foto: Fredrik Persson.

Psykupphandling friad på alla punkter

Invändningarna mot Stockholms läns landstings upphandling av psykiatrisk öppen- och slutenvård var många. Inget av klagomålen vinner dock förvaltningsrättens gehör.

Stockholms läns landsting behöver inte göra om eller rätta sin upphandling av psykiatrisk öppen- och slutenvård som vanns av Praktikertjänst och Wemind. Förvaltningsrätten avslår både överprövningar och ansökan om ogiltigförklaring.

Det gjordes gällande att vinnande anbud inte uppfyllde obligatoriska krav på att redovisa underleverantörer och annans kapacitet för fullgörande av upphandlingskontrakten. En sökande satte frågetecken för utvärderingen av anbuden som ansågs strida mot principerna om transparens, förutsebarhet och likabehandling.

Enligt förvaltningsrätten har sökandena inte lyckats visa att vinnande anbud uppvisar dessa brister.

När det gäller utvärderingsmodellen slås det i domen fast att en rimligt informerad och omsorgsfull anbudsgivare kan bilda sig en uppfattning om de krav som ställts i upphandlingarna. Utvärderingen som sådan bedöms inte heller ha varit godtycklig.

Det företag som agerat medicinskt sakkunnig på konsultbasis har också stått i skottgluggen. Att konsulten tidigare deltagit i en revision av en öppenvårdsmottagning som drivs av en av anbudsgivarna anses inte, vare sig ensamt eller tillsammans med övriga omständigheter, innebära jäv.

Förvaltningsrätten avslår även ansökan om ogiltigförklaring av de två avtalen med den medicinskt sakkunnige. Detta eftersom det inte visats att arvodet överstiger beloppsgränsen för direktupphandling.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *