Nu klargörs begreppet leverantör

Har en leverantör som inte lämnat in något anbud rätt att klaga på en upphandling? Högsta förvaltningsdomstolen ska nu ta sig an frågan om talerätt.

Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat ett av sina förhållandevis få prövningstillstånd i mål om offentlig upphandling. Förhoppningsvis kommer domen att kasta ljus över definitionen av leverantörsbegreppet.

Net at Once klagade, utan framgång i varken förvaltningsrätt eller kammarrätt, på Statens inköpscentrals upphandling av IT-drift. Invändningen var att ramavtalet var för långt, sju år, vilket strider mot fyraårsbegränsningen.

Den långa avtalstiden ansågs hämma konkurrensen på marknaden. Bolaget menar att man i praktiken utestängs från denna marknad under lång tid då inget anbud kan lämnas i kommande upphandlingar.

Fast Net at Once fick inget gehör för sitt klagomål. I och med att bolaget inte lämnat in något anbud i den aktuella upphandlingen, eller haft för avsikt att göra det, bedömdes talerätt enligt 16 kap. 4 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling saknas.

Klagande företag uppgav sig ha lidit, eller kommer att kunna lida, skada eftersom man planerat att lämna in anbud i Statens inköpscentrals kommande upphandling. Enligt kammarrättens är det argumentet inte tillräckligt.

Det slås fast att Net at Once inte haft intresse av att få kontrakt i den aktuella upphandlingen och därför saknar talerätt. Begreppet leverantör förutsätter enligt domstolen att det är fråga om någon som i vart fall haft för avsikt att lämna in ett anbud.

Det behövs vägledning kring leverantörsbegreppet. I en kammarrättsdom från i fjol, där Samsung klagade på en upphandling av elevdatorer och surfplattor, gjordes en betydligt vidare bedömning av leverantörsbegreppet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Nu klargörs begreppet leverantör

  1. Enkelt svar – JA! En leverantör kan ansöka om en upphandlings överprövning redan under pågående anbudstid, dvs. innan man ens får en uppfattning om leverantören har lämnat eller har haft för avsikt att lämna anbud.

    Man kan tycka att HFD kan ta itu med andra viktigare och hitintills obesvarade frågor än att hålla på med sådant tidsslöseri…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *