Lagrådet vägrar att ändra i LOU

Regeringen vill att allmänintresset ska väga tyngre när domstol fattar interimistiskt beslut i upphandlingsärende. Lagrådet avstyrker och föreslår – utbildning.


Regeringen vill justera upphandlingslagarna så att upphandlingar av exempelvis flyktingboenden inte fastnar i segdragna rättsprocesser. I den remiss som skickades till Lagrådet i december föreslås att bestämmelserna om interimistiska beslut vid överprövning av upphandling och av avtals giltighet ska förtydligas.

Önskemålet var att rätten, vid sin bedömning av om den ska fatta ett interimistiskt beslut, ska ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen av det som upphandlas. Ändringar föreslogs i samtliga gällande och föreslagna lagar som rör upphandling.

Lagrådet, som avstyrker regeringens förslag, tvivlar på att förslagen kan få den eftersträvade effekten att allmänt underlätta genomförandet av brådskande upphandlingar.

Lagrådet tolkar remissen som en önskan om att lagändringen ska leda till att den upphandlande myndighet som är part i målet mer utförligt än för närvarande argumenterar i inhibitionsfrågan och åberopar de omständigheter som talar för att allmänintresset ska tillgodoses. Detta bedöms kunna förverkligas på annat sätt, genom till exempel utbildning.

Flera andra tunga remissinstanser, till exempel Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, har också ifrågasatt behovet av föreslagen lagändring.

Oklart vad som händer efter Lagrådets kritik. Enligt regeringens plan skulle ändringarna i gällande lagar träda i kraft den 1 mars 2016 och senare även slå igenom i kommande lagpaket.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *