Telekiosk
Säkrad telefoni i Skåne. Foto: Michael Erhardsson.

God planerare får direktupphandla

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Efter många och långa juridiska turer andas man sannolikt nu lugnare i rätt många skånska kommuner. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver 56 ogiltigförklarade avtal efter att ha bekräftat att den gemensamma teleupphandlingen inleddes i god tid.

Den ramavtalsupphandling av fast och mobil telefoni som Kommunförbundet Skåne genomförde år 2016 vanns av Telia. Telenor, den tidigare leverantören, ansökte om överprövning. Enligt kammarrättens dom skulle upphandlingen göras om.

Saken kompliceras av tidsnöd. Därför direktupphandlades telefoni från Telia samtidigt som befintlig leverantör också fick förlängt förtroende.

Förvaltningsrätten accepterade argumentet om synnerlig brådska. Bedömningen var dock att anskaffningen inte varit absolut nödvändig eftersom avtalen innehöll villkor som inte var absolut nödvändiga. Det förelåg därför förutsättningar för att ogiltigförklara samtliga avtal.

När det gällde de myndigheter som inte hade ingått avtal också med den befintliga ramavtalsleverantören fann förvaltningsrätten att avtalen fick bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Övriga avtal ogiltigförklarades.

Såväl myndigheterna som tilldelad leverantör överklagade domen. Enligt kammarrätten har även de myndigheter vars avtal fått bestå klagorätt. Anledningen är att förvaltningsrättens uttalande i domslutet får betydelse i en eventuell process om upphandlingsskadeavgift.

Högsta förvaltningsdomstolen håller inte med. En myndighet anses inte ha rätt att överklaga en domstols beslut att ett avtal får bestå enbart av det skälet att risk finns för en process om upphandlingsskadeavgift. Kammarrätten borde därför ha avvisat överklagandena av myndigheterna vars avtal fått bestå.

Enligt domen från högsta instans ska värdet av samtliga avtal räknas samman, något som innebär att direktupphandlingsgränsen överskridits. Å andra sidan slås fast att det förelegat förutsättningar för att använda direktupphandling på grund av synnerlig brådska. Den överprövade ramavtalsupphandlingen hade påbörjats i god tid, men störts av en utdragen överprövningsprocess.

Att flera av myndigheterna även ingått avtal med den befintliga leverantören saknar enligt Högsta förvaltningsdomstolen betydelse. Detta skedde för att säkerställa en obruten leverans.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *