Konkurrensverket kopierar utan lov

Konkurrensverkets hantering av datorlagrad information som hämtats in vid gryningsräder kan stå mot rätten till respekt för privatliv och korrespondens. Är myndighet och granskat företag oense om vilka filer som får kopieras måste kronofogdehjälp tas.


Konkurrensverket misstänkte fusk runt försäkringsupphandlingar. Patent- och marknadsdomstolens gav tillstånd för så kallade gryningsräder hos flera företag. Nu strider de inblandade kring hur den digitala information som kopierades under verkets platsundersökning har hanterats.

Vid det oannonserade besöket speglade Konkurrensverkets personal digitalt lagrad information. Med företagens samtycke togs kopiorna till verkets lokaler och där skedde sökning efter handlingar som var relevanta för utredningen.

Företaget meddelades vilka handlingar verket avsåg att kopiera. I det skedet motsatte företagen sig kopiering av vissa handlingar. Detta till trots kopierade Konkurrensverket de handlingar som ansågs relevanta och förde dem till akten i utredningsärendet.

Företagen överklagade detta till Patent- och marknadsdomstolen. Åsikten var att konkurrenslagens bestämmelser om överklagande, som inte medger att ett beslut om kopiering överklagas, strider mot rätten till privat- och familjeliv, rätten till domstolsprövning och rätten till ett effektivt rättsmedel enligt Europakonventionen och EU:s stadga.

Såväl Patent- och marknadsdomstolen som Patent- och marknadsöverdomstolen avvisade klagomålet. Om ett företag motsätter sig kopiering måste Konkurrensverket begära handräckning från Kronofogdemyndigheten. Eftersom den myndighetens beslut kan överklagas till domstol uppfyller det svenska regelverket kraven i Europakonventionen och EU:s stadga.

Konkurrensverket kritiseras för att inte ha tagit kronofogdehjälp i detta fall. Verket har nu gjort förändringar av sina rutiner för att säkra företagens processuella rättigheter.

Högsta domstolen gör samma bedömning som underinstanserna och uttalar att om den anvisade ordningen inte följs kan företagets rätt till domstolsprövning ha blivit kränkt. Detta kan dock inte medföra att det skapas en särskild överklaganderätt i det enskilda fallet.

Själva utredningen mot försäkringsbolaget pågår.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *