Kaisa Adlercreutz, Amir Daneshpip, Mohamed Hama Ali, Johan Lidén och Robert Moldén är verksamma vid Front Advokater.

Nya regler på gång för sociala tjänster och idéburna organisationer

DEBATT I den nya upphandlingspropositionen skjuts flera viktiga nya bestämmelser för sociala tjänster och idéburna organisationer på framtiden. Front Advokater lyfter fram vad som bör prioriteras vid det fortsatta lagstiftningsarbetet.

I upphandlingspropositionen föreslår regeringen att upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster i de tre nya upphandlingslagarna tills vidare ska omfattas av samma bestämmelser som för upphandling under tröskelvärdena.

Samtidigt framgår av propositionen att det nationella handlingsutrymmet längre fram bör utnyttjas vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Regeringen konstaterar även att regleringen av välfärdstjänster i de nya upphandlingsdirektiven gör det möjligt att införa ett mer förenklat och mer flexibelt regelverk (se prop. 2015/16:195, s. 902 f). Regeringen konstaterar också att EU-domstolens praxis visar att det finns möjligheter att premiera idéburna aktörer vid upphandling av sådana tjänster.

Även om det inte finns några reella förenklingar i regelverket för upphandling av välfärdstjänster just nu är regeringens utgångspunkt alltså att de idéburna aktörerna på sikt bör få större möjligheter att verka på marknaden för välfärdstjänster. Regeringen hänvisar även till såväl Civilsamhällesutredningen som Välfärdsutredningen.

Civilsamhällesutredningen har redan lämnat förslag på att upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet 750 000 euro och som inte har ett gränsöverskridande intresse helt och hållet ska undantas reglerna om offentlig upphandling samt att det bör införas regler om reserverade kontrakt för non-profit organisationer. Remisstiden går ut i mitten av juli.

Vidare ska Välfärdsutredningen presentera förslag om hur upphandlingar av välfärdstjänster över 750 000 euro ska förenklas, förslag väntas dock först i november. Därför konstaterar regeringen att det i dagsläget saknas färdigberedda förslag om någon annan ordning än den som gäller idag enligt LOU och väljer därför att inte inkludera dessa frågor i den nya upphandlingspropositionen. Detta innebär att upphandling av välfärdstjänster för tillfället ska behandlas på motsvarande sätt som upphandling av B-tjänster enligt 15 kap. LOU.

Reserverade kontrakt är helt avgörande för den idéburna sektorn

I propositionen anges att bestämmelser om reserverade kontrakt för non-profit organisationer bör för närvarande inte genomföras i svensk rätt (prop. 2015/16:195, s. 905). Regeringen konstaterar att remissutfallet är blandat, men att de flesta anser att bestämmelserna om reserverade kontrakt för vissa tjänster bör införas i svensk rätt. Bland de tunga remissinstanserna som tillstyrker förslaget återfinns SKL, Famna, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen.

Regeringen stöder att idéburna organisationer ges större möjligheter att delta vid upphandling av välfärdstjänster och välkomnar bestämmelser om reserverade kontrakt. Det innebär, som Civilsamhällesutredningen har påpekat, en möjlighet för en organisation utan vinstsyfte att etablera sig på en marknad.

Vår uppfattning är att ett framtida förslag om att införa reserverade kontrakt jämte Civilsamhällesutredningens förslag om att undanta upphandling av välfärdstjänster under 750 000 euro är helt avgörande för den idéburna sektorns deltagande i välfärdsproduktionen.

När upphandlingspropositionen väl har blivit lag i början av 2017 återfinns inga större förändringar i regelverket för upphandling av välfärdstjänster. Vi välkomnar därför att regeringen flaggar för kompletterande nya bestämmelser för sociala tjänster och idéburna organisationer och hoppas på ny lagstiftning senare nästa år. Regeringen signalerar tydligt i upphandlingspropositionen att den idéburna sektorn är en viktig medspelare i välfärdsproduktionen och att det i lagstiftningen återstår en hel del nytt att vänta framöver.

Kaisa Adlercreutz, Advokat/Partner Front Advokater
Amir Daneshpip, jurist Front Advokater
Mohamed Hama Ali, jurist Front Advokater
Johan Lidén, Advokat vid Front Advokater
Robert Moldén, Advokat/Partner Front Advokater

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *