FÖRST PÅ INKÖPSRÅDET

Lagrådet avspisar regeringens lagförslag

Lagrådet dömer ut regeringens förslag till lagändringar som ska möjliggöra framför allt arbetsrättsliga hänsyn. Inköpsrådet har läst yttrandet över lagrådsremissen.

Lagrådet har granskat regeringens förslag till lagändringar som ska möjliggöra miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Med tanke på att remissen överlämnades så sent som den 19 maj måste behandlingstiden beskrivas som mycket kort.

Å andra sidan är denna lagrådsremiss betydligt mindre omfattande än den som Lagrådet yttrade sig över i februari – och där åtskilliga ändringar föreslogs.

Lagrådets inleder sitt yttrande med en syrlig kommentar: ”den nya remissen bygger på förslagen i den första remissen och Lagrådets yttrande över den har inte beaktats”.

Det slås fast att regeringen valt att gå längre än vad som krävs när det gäller arbetsrättsliga hänsyn för att de unionsrättsliga bestämmelserna ska genomföras. Lagrådet noterar att bestämmelser av skiftande karaktär om detta har förts in på skilda ställen i regelsystemet.

Det faktum att somliga bestämmelser beskriver skyldigheter medan andra reglerar vad som är tillåtet eller anger något bör göras gör regleringen svåröverskådlig. Bedömningen är att detta inte är invändningsfritt eftersom lagen ska tillämpas av många näringsidkare utan särskild juridisk kompetens.

Lagrådet förutspår, liksom flera remissinstanser, att förslaget kommer att bli svårt att tillämpa. En närmare analys av hur arbetstagarbegreppet ska tillämpas och hur små företag, exempelvis mindre familjeföretag, ska förhålla sig till villkor enligt kollektivavtal.

Svåröverskådligheten bedöms innebära ökad risk för kostsamma och tidskrävande upphandlingsprocesser. Som slutkläm i yttrandet ifrågasätts om remissens lagförslag är godtagbara – de går i vart fall på tvärs med syftet att förenkla på upphandlingens område.

Regeringen ska nu väga samman tre lagrådsremisser till en proposition. Med tanke på kritikens omfattning och löftet om att LOU/LUF/LUK-propositionen ska presenteras innan riksdagens sommaruppehåll är det nu riktigt bråttom. Riksdagsledamöternas sommarlov påbörjas den 23 juni.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *