Charlotta Frenander
Charlotta Frenander ger bedömningsråd. Foto: Mark Harris.

Detta gäller för behövlighetsbedömning

Behövlighetsbedömning är ett nytt ord i upphandlarvokabulären. Att bedöma om det finns anledning att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor är dock ingen alldeles enkel sak.

Easyfairs period 1

Upphandlande myndigheter och enheter är sedan den 1 juni skyldiga att, under vissa förutsättningar, ställa särskilda arbetsrättsliga villkor. Även om regeringen i den nya lagens förarbeten nämnt bland annat bygg och taxi som riskbranscher är den stora och svåra frågan vid vilka upphandlingar som denna typ av kontraktsvillkor är behövliga.

Svaret är att det avgörandet ligger på varje enskild upphandlande myndighet. Vid en så kallad behövlighetsbedömning används tillgänglig information, egen och andras, för att avgöra om det är läge att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor.

Upphandlingsmyndigheten har bland annat tagit fram en FAQ för att besvara vanliga frågor kring behövlighetsbedömningen. Det betonas att helhetsperspektivet avgör behovet och att endast välgrundade uppgifter ska användas. Bedömningen behöver inte heller ta sikte på hela branscher, utan kan avse en viss region eller en viss grupp av arbetstagare.

Kan en leverantör överklaga resultatet av en behövlighetsbedömning eller beslut om att inte göra någon sådan bedömning inför en upphandling?

Charlotta Frenander, jurist på Upphandlingsmyndigheten, hänvisar till förarbetena (proposition 2016/17:163 s. 44). Där framhålls att varje åtgärd som en myndighet vidtar i samband med upphandling och som kan ha rättslig verkan utgör ett beslut som kan bli föremål för överprövning.

– Det gäller också underlåtenhet att vidta sådana åtgärder som följer av skyldigheter i lagstiftningen.

Om en upphandlande myndighet eller enhet bedömer att villkoren inte behöver ställas ska detta beslut kunna överprövas, men huvudsakligen då endast mot de grundläggande principerna och då särskilt likabehandlingsprincipen. Om det senare visar sig att det fanns ett behov som myndigheten inte kände till eller borde ha känt till, torde bedömningen enligt propositionen inte kunna ifrågasättas.

Hur är det med formaliareglerna kring hur bedömningen ska dokumenteras och arkiveras?

– Det är samma regler för offentlighetsprincipen och upprättande av allmänna handlingar som i övrig offentlig förvaltning.

Charlotta Frenander säger att Upphandlingsmyndigheten arbetar vidare för att underlätta för upphandlare att ställa arbetsrättsliga villkor:

– Inom de områden där vi bedömer att det behövs, kommer vi arbeta med att ta fram villkor för lön, semester och arbetstid i dialog med arbetsmarknadens parter och andra intressenter. Vi vill även ta till vara och sprida goda exempel.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *