Värktabletter
Problematiskt med hemliga läkemedelsrabatter. Foto: Mostphotos.

Vägrar upphandla med hemlig rabatt

Landets regioner upphandlar läkemedel med dolda rabatter och hemliga återbäringsavtal. Även om det gör behövliga mediciner billigare finns det ett motstånd mot att tydliggöra hemlighetsmakeriet i en ny lag.

En statlig utredning vill via en ny läkemedelsförmånslag öppna för regionerna att ingå hemliga återbäringsavtal med läkemedelsföretag. Denna typ av sidoavtal sluts redan idag, så tanken med den nya lagstiftningen är att förtydliga.

Flera remissinstanser, till exempel Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, riktar hård kritik mot förslaget.

– Även med utredningens förslag innebär systemet en avsaknad av insyn och förutsebarhet, vilket medför en risk för korruption, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Enligt Konkurrensverkets remissyttrande på Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89) är hemliga återbäringsavtal, som inte omfattas av konkurrens, förenat med sådana problem att det inte kan ligga till grund för lagstiftning. Det ifrågasätts även om utredningens förslag är förenligt med transparensdirektivet.

Verket poängterar att konkurrenslagen förbjuder avtal mellan företag om de har till syfte eller effekt att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt. Konkurrenter får inte komma överens om priser, rabatter eller leveransvillkor.

Sveriges Farmaceuter vill att användningen av hemliga avtal ska begränsas snarare än öka. Detta eftersom den demokratiska insyn som vi är vana vid försvinner. Det påpekas också att hemliga avtal innebär en begränsning i kunskap hos dem som inte deltagit i avtalsprocessen kring varför ett läkemedel har valts framför ett annat.

Anders Torell är vd för Kronans apotek. Han anser i sitt svar att utredningens förslag om fler avtal, och särskilt hemliga avtal, inte är förenligt med svensk traditionell hantering och myndighetsutövning som präglas av öppenhet, transparens och offentlighet.

Kronan noterar att offentlighetsprincipen är tvingande. Därför är det mycket allvarligt att utredningen presenterar förslag där hanteringen av sidoavtalen inte möter denna viktiga princip och att svenska regioner och myndigheter förväntas tillämpa ett förfarande som bryter mot grundläggande svensk rätt.

Sveriges Apoteksförening anser att hemliga rabattavtal begränsar transparensen och priskonkurrensen på marknaden. Utredaren borde därför ha gjort mer än att se hemliga avtal som en nödvändighet genom att analysera och överväga andra alternativ.

Upphandlingsmyndigheten är inne på samma linje. Åsikten är att det bör göras en fördjupad analys om konsekvenserna av förslaget. I analysen bör också det föreslagna systemets förhållande till upphandlingslagstiftningen belysas ytterligare.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *