Specialregler för välfärdsupphandling

Går regeringens förslag igenom kommer färre välfärdsupphandlingar att behöva annonseras framöver. Lagrådet ska nu granska önskade förändringar i LOU som syftar till att förenkla och stärka den idéburna sektorns möjligheter.


Samtidigt som regeringen överlämnade lagrådsremissen om vinsttak (införande av tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet) skickades ytterligare en remiss till Lagrådet. I den föreslås ändringar i LOU för upphandling av vissa välfärdstjänster.

Enligt regeringens bedömning bör det nationella handlingsutrymmet för att förenkla upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster utnyttjas.

Rent praktiskt resulterar förslaget, om det går igenom, bland annat i en höjd direktupphandlingsgräns för välfärdstjänster. Understiger kontraktsbeloppet 28 procent av EU-tröskelvärdet 7 113 450 kronor, motsvarande knappt två miljoner kronor, behöver upphandlingen inte annonseras.

Regeringen ser med föreslagna förändringar större möjligheter att ta tillvara de särskilda mervärden som den idéburna sektorn kan erbjuda. Förslaget bedöms dessutom bjuda såväl upphandlande myndigheter som leverantörer på förenklingar, något som alla remissinstanser inte hållit med om.

I lagrådsremissen föreslås också bestämmelser om att upphandlande myndigheter ska få reservera deltagandet i upphandlingar av vissa välfärdstjänster för organisationer som uppfyller angivna krav.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *