Slipp att annonsera upphandling

Finansdepartementet föreslår undantag från annonseringsskyldigheten för vissa välfärdsupphandlingar. Kontrakt som är värda under 1,9 miljoner kronor ska inte behöva annonseras.

IKEA

Välfärdsutredningen har främst uppmärksammats för förslaget till vinsttak. Utredaren har dock fört fram även en rad andra förändringar såsom förenklingar av sådana upphandlingar som inte når upp till EU:s tröskelvärden.

Mot den bakgrunden vill finansdepartementet nu göra vissa ändringar i lagen om offentlig upphandling.

Den huvudregel som föreslås i departementets färska promemoria är att upphandling av välfärdstjänster under EU:s tröskelvärde (för närvarande cirka 6,9 miljoner kronor) ska annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Detta oavsett om upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse eller inte.

Undantag från annonseringsskyldigheten föreslås för de fall då upphandlingens värde understiger 28 procent av tröskelvärdet, det vill säga cirka 1,9 miljoner kronor.

Kontrakt vars värde överstiger cirka 1,9 miljoner kronor, men understiger EU-tröskelvärdet, och som inte har ett bestämt gränsöverskridande intresse, kan inte direkttilldelas utan föregående annonsering. Detta till trots bedöms förslagen i promemorian inte begränsa idéburna leverantörers möjligheter.

Klart är att upphandlande myndigheter ska vara skyldiga att dokumentera upphandlingens genomförande och informera berörda leverantörer om resultatet. Dokumentationsplikten faller dock om upphandlingens värde understiger 100 000 kronor. Bestämmelserna kring överprövning, upphandlingsskadeavgift och tillsyn, ska gälla.

Förslagen ska träda i kraft den 1 juli 2018. Äldre bestämmelser ska gälla för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.


P2P före årsskiftet

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *