Malin Frenning
Malin Frenning blir överrock på Karolinska. Foto: Anna Molander.

Karolinska utlöser stort åtgärdspaket

Extern granskning, införande av enhet för regelefterlevnad, ny inköpspolicy och centraliserad inköpsfunktion. Pengarullningen på Karolinska resulterar i omfattande förändringar inom Stockholms läns landsting.


Karolinska universitetssjukhuset har i mycket hög utsträckning anlitat externa konsulter för sitt förändringsarbete. Den konstaterat svaga kontrollen kommer att resultera i en rad förändringar inom Stockholms läns landsting.

Landstingsdirektör Malin Frenning får i uppdrag att se till att revisionsrapportens många förbättringsförslag verkligen genomförs:

– Jag adjungeras i sjukhusstyrelsen och kommer att kritiskt granska sjukhusets åtgärder för att hantera de brister som framkommit.

Även mer genomgripande förändringar ska genomföras. Hit hör att skapa en enhet för regelefterlevnad. Tanken med den är att bättre vägleda, kontrollera och följa upp att hela organisationen följer lagstiftning, förordningar, regler och policys.

– Med anledning av översynen har behovet av att ta det arbetet ytterligare ett steg blivit tydligt. Därför kommer jag att inrätta en särskild compliencefunktion för att kontrollera regelefterlevnaden i landstinget och rekrytera en chef som ska ansvarar för funktionen.

Inrättandet av en central inköpsfunktion ingår också i åtgärdspaketet. Funktionen ska ledas av en inköpsdirektör direkt underställd landstingsdirektören. Syftet är att stärka ledning, styrning och uppsikt över landstingets upphandlingsverksamhet.

En ny inköps- och upphandlingspolicy är på väg och kommer att beslutas i fullmäktige i maj månad.

Sist, men inte minst, ska de åtgärder som Karolinska universitetssjukhuset ledning och styrelse föreslagit granskas av en extern kraft. Vänsterpartiet anser inte att detta räcker. Den revisionsrapport som pekar på usel hantering av skattemedel, tendenser till jäv och upphandlingsinkompetens har stärkt partiet i övertygelsen att det behövs nytt ledarskap.

Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare i landstinget för Vänsterpartiet, för fram avgångskrav på sjukhusstyrelse och direktör:

– Det här är en fråga om trovärdighet för de som styr, vilket inte längre finns. Nytt ledarskap behövs och det handlar inte bara om turerna kring konsulterna utan också om operationsköer som är oförsvarligt långa.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *