Inger Ek
Inger Ek föreslår gemensam beredning. Foto: Studio CA.

Ingen special för välfärdsupphandling

Annonseringsplikten blir en formaliaregel och överprövning blir i praktiken oanvändbart. Konkurrensverket slår verkligen näven i bordet kring förslaget till undantag från annonseringsskyldigheten för vissa välfärdsupphandlingar och får stöd av Upphandlingsmyndigheten.


Finansdepartementet föreslår i en promemoria undantag från annonseringsskyldigheten för vissa välfärdsupphandlingar. Kontrakt värda under 1,9 miljoner kronor ska inte behöva annonseras.

Det förslaget tas verkligen inte emot väl av Konkurrensverket. Verket ställer sig visserligen positivt till förenklingar, men vill inte se dessa regler genomföras. Bristerna bedöms så allvarliga att förslaget behöver övervägas ytterligare.

I promemorian finns förslag om att införa ett helt nytt kapitel i lagen om offentlig upphandling. Till bristerna i författningsförslaget som lyfts fram hör bland annat om att det i stort sett ger obegränsade möjligheter att vid upphandlingar under tröskelvärdet, som saknar gränsöverskridande intresse, utforma annonsen och förfrågningsunderlaget så att någon konkurrens inte uppstår.

Konkurrensverket anser att annonseringsplikten därmed blir en formaliaregel. Överprövning som rättsmedel blir i praktiken oanvändbart.

Åsikten är att eventuella ändringar av reglerna för upphandlingar av välfärdstjänster istället samordnas med de förslag som Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler kommer att lämna. Om detta håller Upphandlingsmyndigheten också med:

– Eftersom regelverket är omfattande redan idag och upplevs som snårigt att tillämpa i praktiken tycker vi att det är ett bättre alternativ att översynen av de nationella reglerna sker på en övergripande nivå och att man presenterar förslag på regler som gäller gemensamt för alla sociala tjänster och andra särskilda tjänster, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Rent allmänt tvivlar Konkurrensverket på att på kort tid genomföra många förändringar i upphandlingsreglerna som rör samma upphandlingar. Detta anses inte bidra till ett regelverk som är lätt att förstå och använda samt är stabilt och förutsägbart.

Alla remissinstanser är inte lika negativa. Region Västmanland anser exempelvis att de föreslagna förändringarna är bra, dock med brasklappen att hänvisningen till CPV-koder kan bli problematisk. Inte heller Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har något principiellt att erinra.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *