Christina Tallberg
Christina Tallberg oroas över äldreomsorgens resurser. Foto: Jack Mikrut.

Välfärd lockar fram massor av åsikter

Remisstiden har gått ut för en av de mest omdebatterade statliga utredningarna på länge. Välfärdsutredningens delbetänkande har lockat fram rekordmånga invändningar.


Åsikterna kring Välfärdsutredningens delbetänkande pendlar från försiktig positivism till brutal kritik. Fack- och näringslivsorganisationers kampanjande har resulterat i rekordmånga remissvar – över 19 000 stycken.

Riksrevisionen hör till de tunga remissinstanser som besvarat utredningen. Revisorerna ser brister i underlaget till utredaren Ilmar Reepalus förslag och i de konsekvensbedömningar som gjorts. Åsikten är att de offentligfinansiella effekterna av förslaget inte analyserats tillräckligt.

Sveriges advokatsamfund menar för sin del att det finns en uppenbar risk att förslaget strider mot såväl regeringsformen, Europakonventionen och de fria rörligheterna i EU-rätten. Organisationen anser att det saknas samband mellan den föreslagna regleringen och uppnåendet av de av utredningen identifierade målen.

Välfärdsutredningen föreslår förändrade bestämmelser för upphandling av välfärdstjänster och ett nytt regelverk för valfrihetssystem. Upphandlingsmyndigheten ser positivt på att använda upphandlingsdirektivens möjligheter till ökad handlingsfrihet.

– Samtidigt ser att det finns risk för att regelverket blir svåröverskådligt och att lagtillämpningen försvåras, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Trots att remissvaren ännu inte hunnit ställas samman märks tecken på politisk pragmatism från regeringens sida. PRO noterar att Socialdemokraterna diskuterar en vinstbegränsning för i första hand skolan.

– Det kan inte ha undgått någon att äldreomsorgen också har problem. Att vänta med en reglering av äldreomsorgen gör att mer resurser hinner försvinna ur välfärden. Det har vi inte råd med, säger PRO-ordföranden Christina Tallberg.

Socialdemokraterna har kongress i Göteborg den 8-12 april. I kongresshandlingarna slås fast att privata alternativ ska finnas och att fristående alternativ kan vara goda komplement, men att vinsten aldrig får vara den primära drivkraften.

Vinsten ska regleras och via tillstånd, tillsyn och öppenhet ska kvalitet och trygghet garanteras. Utöver att bygga ut tillståndsplikt och tillsyn hör en förändring av lagen om offentlig upphandling så att non-profit-aktörer ges bättre möjligheter att etablera sig inom välfärdssektorn till de praktiska förslagen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *