Therese Guovelin
Therese Guovelin tillstyrker utredningens förslag. Foto: LO.

”Inga exempel på övervinster”

Välfärdsutredningens förslag om förenklade upphandlingsregler och tillståndsprövning får överlag tumme upp. Remissinstanserna är däremot betydligt mer kritiska till vinsttaket.

Bland remissvaren på Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU2016:78) skiljer sig åsikterna om framför allt förslaget på vinsttak. Samsynen är betydligt större kring de delförslag som rör tillståndsprövning och ny lag om valfrihetssystem.

LO välkomnar Reepalu-utredningens förslag på ett vinsttak i välfärden. Therese Guovelin, förste vice ordförande, uppskattar att det nu finns ett förslag som går ut på att reglera vinstuttaget i välfärden:

– Vi måste se till att våra skattepengar åter går till vår gemensamma välfärd och inte till riskkapitalister.

Konkurrensverket anser inte att utredningen visat upp några övervinster på välfärdsmarknader där avtal träffats efter konkurrensutsättning. Till de detaljförslag som verket avstyrker hör att undanta välfärdstjänster som understiger tröskelvärdena från upphandlingsreglerna.

– En sådan ”frizon” för upphandlingar på omkring sju miljoner kronor skulle öka risken för korruption, och dessutom leda till små möjligheter för uppföljning och tillsyn, säger den tillförordnade generaldirektören Karin Lunning.

Halmstads kommun har, som en av cirka 150 instanser, fått möjlighet att yttra sig. I yttrandet framförs oro för att förslagen ska innebära svårigheter för såväl nya som etablerade privata utförare.

– Vi säger nej till vinstbegränsning för att inte begränsa eller i praktiken avskärma privata företag från att erbjuda sina tjänster, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf.

Mats Gerdau, kommunstyrelsens moderate ordförande i Nacka, är mycket tydlig:

– Vi avstyrker kraftigt utredningens förslag, det är bättre att fokusera på kvalitet än att stoppa vinster.

Enligt honom är det viktiga inte om vård, omsorg och pedagogik genererar vinst eller inte. Det viktiga är kvaliteten. Istället borde uppföljning av kvalitet och utvecklad valfrihet vara i fokus.

– Med 30 års erfarenhet, 24 kundval och 450 privata anordnare i allt från skola och äldreomsorg till vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser, kan vi med bestämdhet säga att valfrihet driver upp kvaliteten, säger Mats Gerdau.

Utredningen har funnit att dess förslag är förenligt med EU-rätten. Kammarrätten i Stockholm är inte lika säker på den slutsatsen. I sitt remissvar beskriver domstolen detta som är en mycket omfattande fråga med flera svårbedömda inslag där ytterligare analys behövs.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *