Sjöfartsverket brister i uppföljning

Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Sjöfartsverket granskat verkets upphandlingsverksamhet. Kritik riktas bland annat mot bristande struktur vid planering och uppföljning.


Riksrevisionen har invändningar mot Sjöfartsverkets rutiner för inköpsplanering. Genomgången, som ingår i den årliga revisionen, visar att verket inte på ett tillräckligt strukturerat sätt planerar och genomför inköp samlat för olika varu- och tjänstegrupper.

I rapporten noteras vikten av att i god tid analysera inköpsbehov och planera hur inköpen ska upphandlas bedöms. Det poängteras att detta gynnar både för efterlevnad av gällande regelverk och effektiva inköp.

Verket bedöms inte heller följa upp gjorda inköp och upphandlingar på ett tillräckligt strukturerat och ingående sätt.

Rent praktiskt har Riksrevisionen har kikat närmare på verkets upphandlingar av juridiktjänster och varvstjänster. Dessutom har 18 slumpvis utvalda leverantörer skärskådats.

Trots löpande behov av juridiska tjänster (för närmare fem miljoner kronor) har myndigheten under 2015 inte haft något ramavtal, vilket innebär att varje inköp har behövt föregås av en upphandling. Ett av de granskade inköpen av juridiska tjänster överstiger beloppsgränsen för direktupphandling samtidigt som upphandlingsunderlaget beskrivs som bristfälligt.

Av de slumpvisa urvalen finns fyra direktupphandlingar över beloppsgränsen för direktupphandling. I tre fall saknas helt underlag och uppgifter som motiverar varför annonserade upphandlingar enligt LOU inte utförts och i ett fall åberopas brådska. I fem av de 18 gjorda inköpen saknas skriftliga avtal med leverantörerna.

Riksrevisorerna pekar också på brister i attestfunktion samt i hantering av leverantörsregister och anläggningstillgångar. Senast den 26 februari 2016 önskas verkets återkoppling kring gjorda iakttagelser.

Efter Sjöfartsverkets uppmärksammade upphandling av räddningshelikoptrar inledde också Konkurrensverket en granskning – som ännu inte är klar.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *