Nya spelregler för trafikupphandlingar

Regeringen föreslår en rad lagförändringar som påverkar upphandling av kollektivtrafiktjänster. Ett utkast till lagrådsremiss har just skickats ut.

I ett utkast till lagrådsremiss föreslår regeringen en rad kompletterande regler till EU:s kollektivtrafikförordning vid upphandling av kollektivtrafiktjänster. Remissen innehåller bearbetningar av de tidigare remitterade förslagen från departementspromemorian Ds 2014:25 (Nya regler om upphandling) och promemorian Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik.

Regeringens förslag innebär att vissa bestämmelser i den föreslagna lagen om upphandling av koncessioner ska tillämpas när de kollektivtrafiktjänster som nu är i fråga ska upphandlas. Lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska tillämpas vid sådana upphandlingar.

Till förslagen hör också att behöriga myndigheter ska kunna utnyttja möjligheten i EU:s kollektivtrafikförordning att direkttilldela avtal som rör järnvägstrafik. Slutligen tillåts direkttilldelning av avtal av mindre värde, om det årliga genomsnittsvärdet av avtalen uppskattas till mindre än 500 000 euro. Sådan direkttilldelning får dock inte ske om avtalet avser kollektivtrafik på vatten.

Sammanlagt 60 remissinstanser bjuds in att besvara remissen senast den 18 mars 2016. Utöver statliga myndigheter som till exempel Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten vill regeringen även veta vad ett urval av kommuner, landsting och kollektivtrafikmyndigheter tycker.

Till de utvalda branschaktörerna hör A-train, Arriva, Keolis, MTR och Swebus och Transdev. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *