Taxiförare
Vinner avtalstvist i högsta instans. Foto: Taxi kurir.

Inga exceptionella omständigheter

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Ett ogiltigt avtal kan under vissa omständigheter få bestå om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Högsta förvaltningsdomstolen tar i en färsk dom ställning till vad som är sådana exceptionella omständigheter.

Cabonline (Taxi Kurir) ifrågasatte Örebro läns landstings upphandling av serviceresor som år 2015 vanns av Trendtaxi. Förvaltningsrätten slog fast att landstinget, som numera är en region, hade gjort villkorsförändringar i ett tilläggsavtal.

Avtalet ogiltigförklarades eftersom förändringarna bedömdes vara så väsentliga att en ny upphandling ansågs vara inledd. I och med att den nya upphandlingen inte hade annonserats var förutsättningarna för att ogiltigförklara avtalet uppfyllda.

Förvaltningsrätten ansåg vidare att regionen inte lyckats visa att avtalet hade en sådan betydelse för allmänintresset att det skulle få bestå. Med hänsyn till ett tvingande allmänintresse ändrade dock kammarrätten på detta.

Principiellt konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att sjukresor, färdtjänst och skolskjuts är sådana allmänintressen som avses i upphandlingslagstiftningen. Fast för att avtalet ska få bestå krävs att det verkligen är en nödvändig förutsättning för att transporterna ska kunna genomföras.

I detta fall rörde avtalet 14 procent av tillgänglig fordonskapacitet avseende dessa transporter. Enligt högsta instans är minskningen inte oväsentlig, men möjlig att hantera med god planering. De exceptionella omständigheter som motiverar att avtalet ska få bestå med hänsyn till allmänintresset saknas.

Kammarrättens dom upphävs därför. Förvaltningsrättens domslut om ogiltigförklaring av avtalet fastställs.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *