Strid om verkliga bruttopriser

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Dags att kasta mer ljus över frågan kring onormalt lågt pris. Högsta förvaltningsdomstolen ska utreda om bestämmelsen gäller sådana prisuppgifter som ingår i en anbudsutvärdering, men som inte utgör avtalsinnehåll.

Den rättsliga strid mellan SKL Kommentus Inköpscentral och leverantören Skyddskläder Express som nu hamnat i Högsta förvaltningsdomstolen gäller en upphandling av yrkeskläder och skor. Mer specifikt handlar den om ett av tre delområden, det som innehåller arbets-, varsel- och profilkläder samt handskar.

Inköpscentralen delade in upphandlingen i två olika sortiment. Utöver det specificerade sortimentet, som bedöms täcka 80 procent av avropsberättigade myndigheters behov, fanns ett övrigt sortiment tänkt för undantagssituationer.

För det specificerade sortimentet efterfrågades brutto- och nettopriser. För övriga sortimentet upphandlas en generell rabatt. Anbudsgivarna ombads att bifoga en bruttoprislista och ange en rabattsats.

Vid upphandlingen har SKI betonat att bruttopriserna ska vara anbudsgivarens verkliga priser – och inte vara speciellt framtagna för upphandlingen. Av allt att döma har det funnits en oro för att leverantörerna ska ”kompensera sig” genom högprisplagg i sitt övriga sortiment.

Det poängteras också att anbudsgivarna efter genomförd upphandling inte är bundna till lämnade bruttopriser. Uppgifterna används enbart vid utvärderingen, för att få en bild av leverantörens pris för det övriga sortimentet, snarare än att utgöra avtalsinnehåll.

Förvaltningsrätten gick på Skyddskläder Express linje. Fast kammarrätten biföll SKI:s överklagande och upphävde den domen. I Skyddskläder Express anbud konstateras stora skillnaden mellan lämnade bruttopriser i det specificerade sortimentet och det övriga sortimentet. SKI anses därför ha rätt att förkasta anbudet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *