Så upphandlas byggtjänster klokare

Stadsrevisionen i Göteborg har synpunkter på hur kommunens bostadsbolag upphandlar byggtjänster. Dokumentation, hantering av ändrings- och tilläggsarbeten samt affärsmässighet kan förbättras.

Det finns utrymme för förbättringar vid de upphandlingar av byggentreprenader som bostadsföretagen inom Göteborgs stad genomför. Det slår stadsrevisionen fast efter att ha granskat rutinerna hos Poseidon, Familjebostäder, Framtiden Byggutveckling, Göteborgs stads bostadsaktiebolag och Higab.

Revisorerna slår framför allt ner på brister i hur upphandlingarna dokumenteras. Mer specifikt handlar det om beskrivningar av hur kvalificeringskraven har kontrollerats och av hur utvärdering av kvalitet har skett.

De granskade bolagen behöver i varierande utsträckning se över och utveckla sina styrande dokument för investeringar och upphandlingar.

Även om bolagen, med något undantag, har väl fungerande rutiner för ändrings- och tilläggsarbeten är åsikten att denna typ av arbeten bör hanteras mer enhetligt.

Alltför omfattande ÄTA-arbeten riskerar leda till otillåtna direktupphandlingar. Därför är rådet att noga följa upp kostnaderna för dessa arbeten i förhållande till upphandlingarnas kontraktsvärden.

Sist, men inte minst, önskas vässade insatser för att främja konkurrens och affärsmässighet. Revisorerna bedömer att de granskade bolagen kan samordna arbetet med att försöka utöka marknaden och nå nya leverantörer. Dessutom bör upphandlingarna följas upp för att få bättre kunskap om vilka upphandlings- och entreprenadformer som är mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *