Lidingöbroarna
Lidingöbroarna. Foto: Lidingö stad.

Överprövad bro försenar och fördyrar

Det blåser upp till strid kring bygget av den nya Lidingöbron. Kommunen befarar att den överklagade upphandlingen kommer att försena och fördyra projektet.


Upphandlingen av den nya bron till Lidingö, som vanns av Implenia, överklagas. Bakom denna ansökan ligger Urban Nouveau som inte vill riva den nuvarande Lidingöbron.

Istället vill arkitektbyrån bevara den vackra gamla bron genom att bygga 50 bostäder på den. Lidingöbana samt gång- och cykelbanan skulle enligt planen placeras under Lidingöbron.

Jan Werner, projektledare vid Lidingö stad, tycker att det är olyckligt att man vill använda överprövningsrätten i syfte att stoppa projektet:

– Vi har ett attraktivt anbud som vi vill arbeta vidare med.

Kommunen begär skyndsam handläggning vid förvaltningsrätten. Åsikten är att Urban Nouveau saknar talerätt eftersom man aldrig haft för avsikt att delta i upphandlingen. Arkitektbyrån kontrar med att det inte var möjligt för dem att buda eftersom rivningen av gamla bron var central i upphandlingen.

Lidingö stad oroas över att det överklagade tilldelningsbeslutet kommer att försena och fördyra arbetet med en ny bro. I och med att förvaltningsrättens beslut måste inväntas försenas avtalsstarten, vilket kan få kostbara konsekvenser.

– Till skillnad från Urban Nouveaus förslag är anbudet baserat på säkra tekniska lösningar, i enlighet med miljödom, antagna detaljplaner och överenskommelser med SL och Stockholms stad.

Jan Werner poängterar att broutformningen också är väl förankrad med ett antal politiska beslut sedan 2012.

– Vi måste dock acceptera det formella regelverket och invänta slutligt besked.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

En reaktion på ”Överprövad bro försenar och fördyrar

 1. från Lidingösidan:

  Debatt. Lidingö stad – ta chansen att nu göra rätt
  måndag 15 oktober 2018 19:27

  LILLA LIDINGÖBRON. Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron, citeras på Lidingösidan i fredags den 12 oktober sägandes att det är ”olyckligt” att Urban Nouveau överklagat till förvaltningsrätten. Vad som är olyckligt är snarare att Lidingö stad gjort fel från början. Nu finns det chans för kommunen att göra rätt.

  Kriterierna för anbud stämmer inte överens med de värden fackverksbron har. Det är också direkt stötande att man så fullständigt kört över de sakkunnigas yttranden i processen; Länsstyrelsens, Skönhetsrådet och Stockholms läns museums. Alla experter på kulturvärden har unisont kritiserat frånvaron av de dokumenterade värdena, då planen gjordes.

  Ska kommuner verkligen ha planmonopol och så stor självbestämmanderätt som man har i dag krävs det också en motprestation i form av större kunskap och ansvar. Att de kulturhistoriska värdena helt och hållet har sopats under mattan i det här fallet, trots den värdebeskrivning som fanns, är helt enkelt inte acceptabelt. Även om PBL spelat ut sin roll efter att detaljplanen har vunnit laga kraft så kan kommunen faktiskt avstå från att fullfölja planen när det nu står klart att beslutet var baserat på ett underlag som faktiskt inte var fullständigt och därmed missvisande.

  Vad någon borde göra med tanke på det som kommit till uttryck, bl.a. i det Jan Werner sa om Urban Nouveaus överklagande, är att granska de kalkyler som lagts fram. Även brons tillståndsbeskrivning. Hela beslutsprocessen angående vägval forcerades ju fram och andra idéer – och även den vädjan om att inte hasta fram ett beslut som fördes fram av åhörarna på informationsmötet 2012 – struntade man blankt i. Där stod Väg -och vatteningenjörer med 40 års arbetslivserfarnehet och sa till tekniska kontorets chef som höll i presentationen att det var horribelt. totalt odemokratiskt och som ett maktövergrepp på Lidingös medborganet som inte fått ha någon som helst åsikt i frågan. Det är deras bro, och deras landmärke. Varför ska de tvingas acceptera att entrén till Lidingö förfulas och får ett utseende likt Kista trafikplats.

  Det får en att undra över varför det skulle gå så fort?
  För vems intresse våldtar sig kommunen på öns kulturhistoriska värden?
  Var kalkylerna friserade? Tidigare anställda har indikerat det och flera har vittnat om en mystisk process och tackat mig för att jag ifrågasatt och lyft fram det.

  För varför fanns det inte utrymme för diskussion? Det är inte så beslut ska gå till. Man gömmer inte undan fakta som man gjort i detta fall.
  Allt set som den tekniska beskrivningen visar går att åtgärda och att stärka och restaurera stålbroar är något som man ser som viktigt i dag. Både Trafikverket och Vinnova stöder sådan forskning. Det är det hållbara alternativet för svenska stålbroar och något som alla kommuner självklart bör eftersträva.

  Lidingö stad har begått övertramp ett antal gå ger i detta fall, inte följt de regler som gäller för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

  ”En av plan- och bygglagens huvudpoänger är att ta hänsyn till och göra avvägningar mellan olika intressen. Dessa kan vara såväl allmänna som enskilda. Med allmänna intressen menas kommunens eller invånarnas intressen, dels nu men också för kommande generationer. Infrastruktur, bostadsförsörjning, natur- och kulturvärden är exempel på allmänna intressen ”.

  Vad som är anmärkningsvärt – förutom att man underlåtit att ens diskutera kulturvärdena i principbeslutet 2012 som innebar rivning av gamla bron (varken muntligt på infomötet 2012 eller i underlaget som presenterades då) eller i det principbeslut som klubbades i kommunfullmäktige 27 november 2012 – är att man hade en kulturhistorisk värdebeskrivning som man gömde undan?

  I planbeskrivningen förminskade man dessutom värdet och fick uppbackning på det i skarpa ordalag av Länsstyrelsen, Stockholm läns museum och Stockholms Skönhetsråd som reagerade på just det. De informerade kommunen om att Gamla Lidingöbron är unik och värdefull och bevarandevärd i alla högsta grad. De undrade också var den kulturhistoriska värdebeskrivningen fanns eftersom den inte var med i beslutsunderlaget. Pinsamt nog hade de ansvariga medvetet sopat det under mattan.

  Än mer pinsamt blev det senare i detaljplanen för Lilla Lidingöbron 2015-12-30 under rubriken ”Kulturmiljö” på sid 15 där man skriver:
  ”(…) Kommunfullmäktige beslutade 2012 att staden ska bygga en ny bro istället för att reparera den gamla. Ställningstagandet är resultatet av en avvägning mellan intressena kulturmiljö, kommunikationer och ekonomi. Inför beslutet togs en kulturhistorisk värdebeskrivning för Gamla Lidingöbron fram. Bedömningen i värdebeskrivningen, som baserar sig på bedömningskriterierna i den dåvarande Vägverkets nationella plan för bevarandevärda broar, är att Gamla Lidingöbron har höga kulturhistoriska värden sett ur lokalt, regionalt och nationellt perspektiv (…)”.

  Man skriver alltså att man har gjort en avvägning kring kulturmiljöfrågan i samband med beslutet och för det tagit fram en kulturhistorisk värdebeskrivning. Vad som är ren lögn i detta är ju att man varken diskuterade – eller ens hade med den beställda värdebeskrivningen i beslutsunderlaget!

  Så, att i senare dokument hävda det, på grund av att man fått skarp kritik från Länsstyrelsen med flera, ändrar ju inte det faktum att man aldrig tog upp det och att beslutet därför har grundats och fattats på ett ofullständigt underlag. Inte nog med att man ljög om detta i underlaget man har också tagit ord och meninga från AIX och Sven Olof Ahlbergs värdering och skrivit om de meningarna för att passa projektledarens och den politiska ledningens syften. Folk kallade beslutet om rivning som togs på tre vardagar för horribelt och ett övergrepp, detaljplanens fifflande med ord och meninga stulnamfrån ett annat dokument är också horribelt.

  Därmed är det milt sagt helt följdriktigt att kritisera och överklaga upphandlingsprocessen och hur Urban Nouveaus bevarandealternativ har bemötts. Det är en historia för sig och även det horribelt.

  Omöjligt att förstå varför inte kommunen tackar och tar emot deras geniala förslag som faktiskt skulle spara både pengar, miljö och kulturvärden. De har även en innovativ lösning för spår- och cykeltrafiken.

  Ansvariga bakom ovan nämnda citerade påstående i detaljplanen från 2015-12-30 är Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron och planchef Per Wilhelmsson. Samma påstående som gjordes i detaljplanen 2015 (se ovan) hade man även skrivit på sid 5 i samrådsredogörelsen för Detaljplan för Lilla Lidingöbron. Det är lika lite sanningsenligt där.

  De ansvariga för detaljplanen hade inte ens bemött eller överhuvudtaget svarat på det som Stockholms läns museum skrivit utan hänvisade bara till det svar de givit Länsstyrelsen. Men det Stockholms läns museum specifikt efterlyste var att kommunen skulle ta fram alternativa bevarandeförslag:
  ”Stockholms läns museum anser att Gamla Lidingöbrons kulturhistoriska värde inte tillräckligt redovisats i samrådsförslaget utan önskar att en utredning, som presenterar alternativ till att riva Gamla Lidingöbron, och där brons kulturhistoriska värden togs till vara och anpassades till eventuella nya krav”.

  Jag hörde talas om förslaget först i samband med att Mitt i intervjuade mig och blev glatt överraskad. Hellre det än rivning.

  Urban Nouveau borde få göra en offentlig presentation så att lidingöborna får ta del av förslaget.

  Flera av de stora internationella arkitekturmagasinen har skrivit om förslaget och även tidn Arkitektur. Det är rent ut sagt pinsamt att denna kommun inte är mer i framkanten vad det gäller miljöfrågor, innovationer och arkitektur som ön en gång var. Nu har man för avsikt att bygga en -amatörmässig lågprisbro. Inte riktigt klokt.

  Urban next:
  https://urbannext.net/lidingo-bridge-village/

  Archdaily:
  https://www.archdaily.com/905621/sara-goransson-on-housing-and-the-future-of-urban-infrastructure?fbclid=IwAR0G_9VpO41wlC1Uqm_j0fUixIqlhfogM_SZKPHbxVmoJaK9tMZ7VOY00s

  Sign the petition:
  https://www.change.org/p/referendum-gamla-lidingöbron-behöver-inte-rivas-stockholm-landmark-not-to-be-demolished?signed=true

  Annika Lundvall
  Byggnadsantikvarieprogrammet,
  Uppsala Universitet, Campus Gotland

  PS. Länsstyrelsen har upprepade gånger beskrivit varför Gamla Lidingöbron bör bevaras men det är kanske för långt att kopiera in här, så jag tar bara med sista avslutande stycket:
  ”(…) Länsstyrelsen delar inte uppfattningen att Gamla Lidingöbron endast har ett visst kulturhistoriskt värde utan anser att bron har ett stort kultur- och teknikhistoriskt värde. Den höj- och sänkbara broklaffen med en tung motvikt av betong liknar Danviksbron men Lidingöbron har därtill det stora bågspannet i stålkonstruktion vilket gör den unik i länet. Länsstyrelsen förordar därför att ytterligare ansträngningar görs för att bevara bron.”

  Dela Debatt. Lidingö stad – ta chansen att nu göra rätt
  Kommentarer
  Jonas Persson 2018-11-01 13:43
  Är detta inte bara ett nytt exempel på denna torgförda lyhördhet? Frågan är hur just begreppet lyhördhet kommer att överleva och förknippas med Lidingömoderaterna framgent – det är väl iofs bara de själva som kan fylla på dess innebörd vad jag vet.

  M Lidingö har, likt sossarna på riksplanet, arbetat in en kultur av kommunbärande parti och som kunnat leva ohotade – det ger maktfullkomlighet och att kulturen år efter år byggts upp kring att man historiskt inte behövt ta hänsyn till andra idéer utan kunnat köra på med både hörselkåpor och skygglappar på. I princip alla de företrädare som varit med över minst två/tre val är uppfödda och skolade i denna kultur.

  Det är bra att Daniel Källenfors vill ändra på det men det är för mig obegripligt att han inte byter ut hela laget och seriöst städar ut den gamla falangen(de flyttas nu runt ser vi tecken på) – han har nu chansen att ”walk the talk” och få oss kommunmedborgare med sig igen. Den andra varianten på samma tema är att han förlorar ytterligare och att det stolta begreppet lyhördhet kommer runga som ett skämt från Gamla Lidingöbrons fäste och till både Elfviks udde och Gåshaga

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *