Strid om avfallshanteringen. Foto: Andreas Offesson.

”Konkurrensverket kan inte besluta”

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Kan Konkurrensverkets tillsynsbeslut överklagas? Den frågan ska Högsta förvaltningsdomstolen ta sig an som ett led i det mångåriga sopkriget mellan verket och en rad skånska kommuner.


Sopstriden mellan en rad skånska kommuner och Konkurrensverket har pågått i flera år. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd, något som väntas föra denna mycket segdragna tvist närmare sin slutpunkt.

Konkurrensverket kom år 2015 fram till att de tretton skånska kommuner som deläger Sysav inte får fortsätta att utan föregående annonsering köpa tjänster av bolaget med hänvisning till in-house-regeln. I ett tillsynsbeslut begär övervakande myndighet att avfallstjänsterna ska upphandlas enligt LOU.

Kommunerna gick till kammarrätten med förhoppningen att domstolen skulle upphäva tillsynsbeslut. Så skedde inte. Bedömningen blev istället att kommunerna inte kan köpa avfallshanteringstjänster av Sysav med stöd av in house-regeln.

Enligt kommunernas syn på saken finns det heller inget författningsstöd som ger Konkurrensverket behörighet att fatta förbudsbeslut. Kammarrättens samlade bedömning är dock att verket inte har gått utanför ramarna för sitt uppdrag och sin kompetens.

Kammarrätten konstaterar även att Konkurrensverkets tillsynsbeslut på upphandlingsområdet är överklagbara. Det innebär att upphandlande myndigheter och enheter kan överklaga ett tillsynsbeslut där det konstateras att det föreligger en överträdelse av upphandlingslagstiftningen.

Prövningstillståndet i Högsta förvaltningsdomstolen avser just frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut är överklagbart. Och – om så är fallet – om beslutet inneburit ett kompetensöverskridande.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *